Vin­ter i P1 Ca­ro­li­ne Far­ber­ger

Göteborgs-Posten - - Kultur - Alex­an­der Hult­man

För en tid se­dan fick Ca­ro­li­ne Far­ber­ger ett sms från en kvin­na som ti­di­ga­re ar­be­tat för hen­ne, på den ti­den hon het­te Carl och var man. Den ti­di­ga­re kol­le­gan skrev att det var just i hen­nes led­nings­grupp som män­nen pre­mi­e­ra­des mest, på kvin­nor­nas be­kost­nad.

Ca­ro­li­ne Far­ber­ger in­ta­lar sig själv att hon ba­ra va­rit pas­siv, in­te själv bi­dra­git till si­tu­a­tio­nen. Men kvin­nan häv­dar med em­fas att Ca­ro­li­ne, då Carl, ak­tivt un­der­stött en struk­tur där män­nen får ta plats, och in­te kvin­nor­na.

Sms:et blir upp­tak­ten till vin­terpra­tet, som fo­ku­se­rar på de struk­tu­rer som präg­lar var­da­gen i det svens­ka nä­rings­li­vet, till skill­nad från som­marpra­tet ti­di­ga­re i år som be­rör­de hen­nes per­son­li­ga resa.

Kvin­nor får mind­re ge­hör för si­na idéer, läg­re lön, och på­ver­kas ne­ga­tivt av att de tar ut mer för­äld­ra­le­dig­het. Män slår sig fram ge­nom att ta till härskar­tek­ni­ker. Ca­ro­li­ne Far­ber­ger äg­nar be­ty­dan­de del av pro­gram­met åt det fak­tum att hon som man i top­pen av nä­rings­li­vet un­der­stöd­de det­ta sy­stem, sa sig va­ra för jäm­ställd­het, men att det än­då var mest prak­tiskt att hen­nes fru tog hand om de hus­li­ga be­sty­ren. Hans jobb var ju så myc­ket vik­ti­ga­re än hen­nes.

Det he­la känns så­där lyc­kat. De eg­na ex­emp­len hon tar upp är vis­ser­li­gen be­ly­san­de, men blir än­då mest till all­män­na iakt­ta­gel­ser man hört för­ut.

”Jag in­såg som kvin­na att jag fullt ut in­te för­stått”, sä­ger Ca­ro­li­ne Far­ber­ger.

Det sä­ger ty­värr nå­got om hur långt vi har kvar.

Vin­terpra­ta­re 29/12 är

• skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Olof Wret­ling.

Bild: Mat­ti­as Ahlm/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.