USA-flyg at­tac­ke­rar ira­kisk Hiz­bol­lah-mi­lis

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA har at­tac­ke­rat en Iran­stödd mi­lis i Irak och Sy­ri­en, med­de­lar den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren.

Minst 15 per­so­ner upp­ges ha bli­vit dö­da­de.

Fem oli­ka mål i Irak och Sy­ri­en an­greps. En­ligt Reu­ters käl­la sked­de det med strids­flyg­plan.

Må­len upp­ges till­hö­ra den ira­kis­ka shi­a­mi­li­sen Hiz­bol­lah-bri­ga­der­na, som får stöd från Iran och som är verk­sam i bå­de Irak och Sy­ri­en. USA ut­lo­va­de ny­li­gen kraft­ful­la svar på al­la at­tac­ker mot lan­dets in­tres­sen i Irak, som man an­kla­gar Iran­stöd­da el­ler Iran­vän­li­ga grup­per för.

På den ira­kis­ka si­dan dö­da­des minst 15 mi­lis­med­lem­mar, upp­ger en fö­re­trä­da­re för en an­nan Iran­stödd mi­lis för AFP. Käl­lor sä­ger till Reu­ters att minst 18 dö­dats och över 50 ska­dats.

Ett av må­len för sön­da­gens at­tac­ker upp­ges va­ra mi­lis­grup­pens hög­kvar­ter, som lig­ger nä­ra grän­sen till Sy­ri­en.

En­ligt Pen­ta­gon ge­nom­för­des des­sa at­tac­ker som svar på upp­re­pa­de an­grepp som mi­li­sen ut­fört mot ba­ser i Irak där styr­kor från den USA-led­da ko­a­li­tio­nen är pla­ce­ra­de.

I fre­dags dö­da­des en ci­vi­lan­ställd ame­ri­kansk med­bor­ga­re och fy­ra USA-sol­da­ter ska­da­des vid en ra­ket­at­tack mot en ira­kisk mi­li­tär­bas nä­ra Kir­kuk.

USA har an­kla­gat de ira­kis­ka Hiz­bol­lah-bri­ga­der­na för att lig­ga bakom at­tac­ken. Det ame­ri­kans­ka motan­grep­pet mins­kar mi­li­sens för­må­ga att ge­nom­fö­ra nya an­grepp, en­ligt Pen­ta­gon.

Ar­kiv­bild: Su­san­nah Ge­or­ge

En ame­ri­kansk sol­dat i Irak. USA an­kla­gar Hiz­bol­lah­mi­li­sen för at­tac­ker mot ame­ri­kans­ka mål i Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.