Bos­se Lin­dquist sö­ker stän­digt ef­ter san­ning­en

Göteborgs-Posten - - Namn - Jo­han Ek­feldt

Bos­se Lin­dquist har all­tid haft för­må­gan att kän­na när nå­got in­te stäm­mer. Det har lett till många pri­sa­de do­ku­men­tä­rer som ex­em­pel­vis gransk­ning­en av Mac­chi­a­ri­ni-af­fä­ren.

Ef­ter TT:s fo­to­gra­fe­ring kon­sta­te­rar Bos­se Lin­dquist att det gick bra den här gång­en. An­nars är han in­te sär­skilt för­tjust i att bli fo­tad.

– Jag kan bli väl­digt själv­med­ve­ten. I mi­na do­ku­men­tär­fil­mer syns jag ibland i bild och det var li­te läs­kigt i bör­jan, ab­so­lut.

Ef­ter ett ti­o­tal tv-do­ku­men­tä­rer har han haft tid att vän­ja sig. Just nu ar­be­tar han med en film om den is­länds­ka bank­kra­schen 2008. Hös­ten 2020 ska den vi­sas på SVT, som är Bos­se Lin­dquists hu­vud­sak­li­ga upp­drags­gi­va­re.

Det är in­te pre­cis förs­ta gång­en han skild­rar kon­tro­ver­si­el­la äm­nen. Upp­stån­del­sen har knappt hun­nit läg­ga sig ef­ter Mac­chi­a­ri­ni­af­fä­ren som Bos­se Lin­dquist och hans team bi­drog till att av­slö­ja i tre fil­mer, sän­da i ja­nu­a­ri 2016.

– Ing­en är lag­förd än­nu. Men svens­ka åkla­ga­re ut­re­der fort­fa­ran­de ären­det så det kanske än­då kan bli åtal in­om någ­ra må­na­der.

Filmtri­lo­gin om Mac­chi­a­ri­ni he­ter ”Ex­pe­ri­men­ten” och vi­sar hur den om­strid­de ki­rur­gen bå­de ha­de fus­kat med sitt cv vid an­ställ­ning­en på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set och an­vän­de män­ni­skor som ”för­söks­djur” när han ope­re­ra­de in konst­gjor­da luft­stru­par.

– Att SVT gav oss så sto­ra re­sur­ser att ar­be­tet blev möj­ligt och dess­utom vå­ga­de li­ta på oss var fan­tas­tiskt. Där ser man hur vär­de­fullt det kan va­ra med pub­lic ser­vice.

Just det här med luft­stru­pen är spe­ci­ellt för Bos­se Lin­dquist. Han är nö­tal­ler­gi­ker och vet hur det känns att in­te få luft. Två gång­er har han va­rit nä­ra att kvä­vas och ett ti­digt barn­domsmin­ne är hur han förs med il­fart till just Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set och räd­das till li­vet av lä­kar­na.

Där och då in­såg han, re­dan som sex­å­ring, vil­ka som ha­de mak­ten över li­vet och dö­den.

Han tror själv att hans stän­di­ga sö­kan­de ef­ter san­ning och klar­het bott­nar i en käns­la han ha­de un­der he­la barn­do­men: att nå­got in­te stäm­de.

– Se­na­re upp­täck­te jag fa­mil­je­hem­lig­he­ter som ing­en ha­de pra­tat om. Nu har jag fat­tat att det var så det bör­ja­de, det här att jag he­la ti­den ifrå­ga­sät­ter. Jag har all­tid haft för­må­gan att kän­na av när man döl­jer nå­got, när sa­ker in­te stäm­mer.

Det krävs en­ligt Bos­se Lin­dquist bå­de hybris och en­vis­het för att ro iland sto­ra jour­na­lis­tis­ka gransk­ning­ar. Han väg­rar i det längs­ta att ge upp och gör det of­ta först när ”väg­gen slår emot skal­len”.

– Se­dan är det ju så spän­nan­de med själ­va ut­ma­ning­en ock­så. Och man vet ald­rig vad som är möj­ligt för­rän man gått på pum­pen, sä­ger han och av­slö­jar att det kanske ba­ra är en av tio idéer som blir en fär­dig film.

Stra­pat­ser tycks han ald­rig ha va­rit rädd för. Ef­ter gym­na­si­et lif­ta­de han till Kenya och fick jobb på en sko­la på lands­byg­den. Bos­se vil­le bort från allt där hem­ma; fa­mil­jen, skol­mob­bar­na, Tä­by. Ef­ter sex år kom han hem och blev så små­ning­om an­ta­gen till bå­de lä­kar­lin­jen och jour­na­list­hög­sko­lan.

Han val­de jour­na­list­ut­bild­ning­en. Och hop­pa­de av.

– Nu skul­le jag gär­na ha haft en uni­ver­si­tets­ut­bild­ning i stäl­let för att all­tid lä­ra mig allt själv.

Han kom än­då att gå i en sorts sko­la, om man räk­nar de många sam­ta­len han ha­de med can­cer­fors­ka­ren Ge­org Kle­in. De fick kon­takt när Bos­se gjor­de re­se­arch till ra­dio­do­ku­men­tä­ren ”För­äd­la­de svens­kar – ras­hy­gi­en och ste­ri­li­se­ring”, som sän­des 1990.

– Jag cyk­la­de till hans ar­bets­rum på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet var­je må­nad för den där tim­mens sam­tal och fort­sat­te tills han dog härom året. Vi tu­ra­des om att va­ra boll­plank åt den and­re och det var väl­digt högt i tak. Han ha­de i sin tur en stor krets med sam­tals­part­ners i he­la värl­den som jag ock­så blev en del av, fors­ka­re, konst­nä­rer och po­li­ti­ker bland an­nat.

Trots att han stän­digt åter­kom­mer till orätt­vi­sor och ojäm­lik­het i si­na do­ku­men­tä­rer har Bos­se Lin­dquist ald­rig va­rit po­li­tiskt ak­tiv, om man bort­ser från gym­na­si­eå­rens an­ar­kism. Där­e­mot blir han of­ta känslo­mäs­sigt en­ga­ge­rad i det hans skild­rar.

Han be­skri­ver ar­be­tet med en do­ku­men­tär som tu­de­lat.

– Först sam­lar du in allt ma­te­ri­al. Men ef­tersom det in­te ska bli en torr rap­port mås­te du gö­ra det in­tres­sant att tit­ta på ock­så. Bild är svårt, som en vild­häst du mås­te tyg­la. Ing­en ska vil­ja zap­pa vi­da­re till nå­got an­nat. Fort­fa­ran­de har jag myc­ket att lä­ra och det är så kul!

Bild: Sti­na Stjern­kvist

2016 av­slö­ja­de Bos­se Lin­dquist Mac­chi­a­ri­ni-af­fä­ren i tre fil­mer som sän­des i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion. ”Att SVT gav oss så sto­ra re­sur­ser och vå­ga­de li­ta på oss var fan­tas­tiskt. Där ser man hur vär­de­fullt det kan va­ra med pub­lic ser­vice”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.