Ry­an Lasch när­mar sig come­back

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­na­tan An­ders­son jo­na­tan.an­ders­[email protected]

Ry­an Lasch har in­te spe­lat match på snart två vec­kor. Nu kan stjär­nan snart va­ra till­ba­ka för Frölun­da.

– Nu har han gjort förs­ta ful­la trä­ning­en så han tar ju steg i rätt rikt­ning, sä­ger hu­vud­trä­na­re Ro­ger Rönn­berg.

Det blev en läk­tar­plats för Ry­an Lasch även mot Väx­jö, och 32-åring­en har nu mis­sat tre ra­ka mat­cher. Nu ver­kar dock come­bac­ken när­ma sig – och ame­ri­ka­nen kan va­ra ett al­ter­na­tiv re­dan i mån­da­gens bor­t­a­mö­te med HV71.

– Han vill in och spe­la. Men det finns en gräns när lä­kar­na tyc­ker det är klokt och det är den grän­sen vi vän­tar på, kon­sta­te­rar Ro­ger

Rönn­berg ef­ter sön­da­gens is­pass.

Lasch har sak­nats på isen – fram­för allt som kre­a­tör i nu­me­rärt över­läge (även om det till slut blev ett PP-mål mot Väx­jö).

– Nu har han gjort förs­ta ful­la trä­ning­en så han tar ju steg i rätt rikt­ning. Mest tro­ligt är det ett be­slut som vi tar först på match­da­gen, sä­ger Rönn­berg.

Hu­vud­per­so­nen själv stan­na­de ute ex­tra länge på Frölun­da­borgs is un­der sön­da­gen. När han möt­te me­dia ef­teråt var han för­sik­tigt po­si­tiv in­för HV-mat­chen.

– Det fly­ter på bra, men gäl­lan­de imor­gon är det Ro­gers be­slut. Vi har pra­tat li­te om det, men det skul­le in­te va­ra he­la värl­den om det in­te hän­der re­dan då, sä­ger po­ängspru­tan och fort­sät­ter:

– Men jag trä­na­de fullt i dag och det kän­des bra, och jag kän­de mig stark i al­la si­tu­a­tio­ner.

I se­ger­mat­chen mot Väx­jö zoo­ma­des Lasch in på jum­bo­tro­nen, och hem­ma­publi­ken vi­sa­de tyd­ligt att de vil­le ha till­ba­ka ho­nom på isen.

– Ha­ha, jag märk­te in­te ens att jag var med där, så jag hör­de in­te jublet. Men jag hop­pas det stäm­mer!

Skul­le ame­ri­ka­nen få vi­las än­nu en match finns som van­ligt fle­ra al­ter­na­tiv att fyl­la på med från J20. Mot Väx­jö fick 17-åri­ge Da­ni­el Tor­gers­son be­gå SHL-de­but – och mot HV71 kan det bli en ny chans di­rekt.

– Jag tyc­ker al­la de här unga kil­lar­na gör det väl­digt bra. Bå­de Tor­gers­son, Lun­din-An­ders­son och Sö­der­blom gör det väl­digt bra. Så vi får se vem av dem som blir ak­tu­ell i så fall, sä­ger coach Ro­ger Rönn­berg.

Ar­kiv­bild: Su­vad Mr­kon­jic

Ry­an Lasch har mis­sat tre ra­ka SHL-mat­cher – fort­fa­ran­de osä­ker in­för mö­tet med HV71.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.