Ei­nars­son: ”Gö­te­bor­gar­na ska stäl­la krav på mig”

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Mi­chae­la Kar­lén mi­chae­la.kar­[email protected]

I en fram­tid av kö­er och väg­ar­be­ten ska Jör­gen Ei­nars­son, Tra­fik­ver­kets högs­te chef i re­gi­o­nen, jäm­ka riks­in­tres­sen och lo­kal byg­gi­ver och ska­pa en fun­ge­ran­de stad.

– Det är ett väl­digt spän­nan­de ar­be­te och det är kul att det på­går så myc­ket i Västsve­ri­ge, sä­ger han.

Jör­gen Ei­nars­son lå­ter för­vå­nad över att han ham­nar på årets makt­lis­ta.

– Ja, det får jag sä­ga. Jag kän­ner in­te att jag är så of­fent­lig som per­so­ner el­ler att jag så tyd­ligt be­sit­ter myc­ket makt. Men jag kan för­stå det på sätt och vis. Det är myc­ket som på­går i Gö­te­borgs­om­rå­det och som på­ver­kar gö­te­bor­gar­na och de­ras var­dag.

Tyc­ker du själv att du har makt?

– Jag har en på­ver­kans­grad na­tur­ligt­vis. Sam­ti­digt går mitt upp­drag ut på att ge­nom­fö­ra det som är be­slu­tat av po­li­ti­ker el­ler and­ra, men det är klart att jag på­ver­kar till viss del vad som ska ge­nom­fö­ras och hur det ge­nom­förs.

Som di­rek­tör i

Väst tar han bland an­nat fram myc­ket av un­der­la­gen till po­li­ti­ker­nas be­slut i re­gi­o­nen och är med och be­stäm­mer hur man ska ko­or­di­ne­ra ar­be­ten i sta­den. Till ex­em­pel sit­ter han i ko­or­di­ne­rings­grup­pen för tra­fik­på­ver­kan­de ar­be­ten med Väst­tra­fik och Gö­te­borg stad samt träf­far po­li­ti­ker i sam­man­hang som Väst­svens­ka pa­ke­tets (bland an­nat Väst­län­ken och Hi­sings­bron) styr­grupp.

2017 sa 22 pro­cent av gö­te­bor­gar­na att in­fra­struk­tu­ren var sta­dens vik­ti­gas­te sam­hälls­frå­ga, en­ligt SOM-in­sti­tu­tet. Man skrev att det i Gö­te­borg finns en stark opi­ni­on och me­di­e­rap­por­te­ring kring oli­ka sats­ning­ar in­om just in­fra­struk­tur, och an­vän­de ex­em­pel som Väst­län­ken och träng­selskat­ten.

På frå­gan om

Jör­gen Ei­nars­son kän­ner att gö­te­bor­gar­na och väst­svens­kar­na stäl­ler krav på ho­nom sä­ger han att ja, det tyc­ker han.

– Och det ska de rim­ligt­vis gö­ra, ef­tersom jag kan va­ra med och på­ver­ka så är det vik­tigt att hö­ra de syn­punk­ter som förs fram. Vi får hål­la oss à jour kring hur till ex­em­pel tra­fik­flö­de­na på­ver­kas av en om­lägg­ning och få syn­punk­ter hur bra vi har gjort det el­ler om vi kan gö­ra nå­got bätt­re, sä­ger Jör­gen Ei­nars­son.

Hur känns det då?

– Det är ju ett an­svar na­tur­ligt­vis. Det krä­ver att vi he­la ti­den hit­tar de bäs­ta lös­ning­ar­na och ar­be­tar på ett ef­fek­tivt sätt. Men det är ett väl­digt spän­nan­de ar­be­te och det är kul att det på­går så myc­ket i Västsve­ri­ge. Det är en spän­nan­de ut­ma­ning.

Vem tän­ker du på som en makt­ha­va­re?

– Jag är gans­ka tra­di­tio­nell av mig. Jag tän­ker nog än­då högs­ta po­li­ti­ker, i Västsve­ri­ge John­ny Mag­nus­son i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen och Ax­el Jo­sefson i Gö­te­borgs kom­mun­full­mäk­ti­ge. Jag är ock­så väl­digt im­po­ne­rad av Gre­ta Thun­berg och hen­nes en­ga­ge­mang i kli­mat­frå­gor­na.

Bild: Pri­vat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.