Un­der­skott hos dom­sto­lar­na drab­bar asyl­sö­kan­de

178 mil­jo­ner kro­nor sak­nas för Sve­ri­ges mi­gra­tions­dom­sto­lar näs­ta år. Än­då ta­lar re­ge­ring­en om höj­da an­slag och ökad ef­fek­ti­vi­tet. Hur går det ihop sig? skri­ver Carl Matz, no­ta­rie.

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Den 18 sep­tem­ber 2019 läm­na­de re­ge­ring­en sin höst­bud­get till riks­da­gen. I bud­ge­ten för år 2020 får vis­sa myn­dig­he­ter och stat­li­ga verk mer, and­ra mind­re. En verk­sam­het som får mer peng­ar är dom­sto­lar­na. Am­bi­tio­nen är fram­för allt att få bukt med brotts­lig­he­ten.

I den of­fi­ci­el­la skriv­ning­en från Ju­sti­tie­de­par­te­men­tet står att: ”Si­tu­a­tio­nen vid Sve­ri­ges Dom­sto­lar är an­strängd till följd av att an­ta­let in­kom­na mål och ären­den till dom­sto­lar­na har ökat mar­kant. Det be­hövs en re­surs­för­stärk­ning för att mål och ären­den fort­satt ska kun­na av­gö­ras med bi­be­hål­len hög kva­li­tet och ef­fek­ti­vi­tet.”

Även om man in­te för­står vad re­surs­för­stärk­ning be­ty­der fram­går po­äng­en. Det ska bli mer peng­ar för att dom­sto­lar­na ska kun­na av­gö­ra fler mål.

Mind­re peng­ar än vad som krävs

Pro­ble­met är att det för många dom­sto­lar kom­mer att bli tvärt om. Re­ge­ring­en har in­te ba­ra gi­vit de all­män­na dom­sto­lar­na mind­re peng­ar än de be­gärt. I Ro­sen­bad har man hel­ler in­te ta­git hän­syn till att rätts­sä­ker­het och dom­sto­lar är mer än brotts­be­kämp­ning.

I Sve­ri­ge har vi även för­valt­nings­dom­sto­lar. Fy­ra av lan­dets för­valt­nings­dom­sto­lar är ock­så mi­gra­tions­dom­sto­lar. Vil­ken ef­fekt har bud­ge­ten på för­valt­nings­rät­ter­na med mi­gra­tions­dom­sto­lar?

På För­valt­nings­rät­ten i Gö­te­borg in­for­me­ra­des till ex­em­pel per­so­na­len den 23 sep­tem­ber 2019 om att ett to­talt an­ställ­nings­stopp in­förts. Det gäl­ler samt­li­ga per­so­nal­ka­te­go­ri­er. Inga pro­vanställ­ning­ar har för­längts och på­bör­ja­de re­kry­te­ring­ar har av­bru­tits. Si­tu­a­tio­nen på de fy­ra mi­gra­tions­dom­sto­lar­na ser oli­ka ut men klart är att bud­ge­ten får kon­se­kven­ser för samt­li­ga.

Osä­ker­het för no­ta­ri­er­na

En yr­kes­grupp som drab­bas hårt av ned­skär­ning­ar­na är no­ta­ri­er­na. Vi ar­be­tar un­der max­i­malt två år på dom­sto­len men ut­gör en vik­tig re­kry­te­rings­bas. Många av för­valt­nings­rät­ter­nas fast an­ställ­da ju­ris­ter har va­rit no­ta­ri­er. Dess­utom an­stäl­ler Sve­ri­ges myn­dig­he­ter no­ta­ri­er som kva­li­fi­ce­rad ar­bets­kraft. Åklagar­myn­dig­he­ten krä­ver ex­em­pel­vis no­ta­ri­e­me­ri­te­ring för att an­stäl­la en ju­rist som åkla­gara­spi­rant. Det är yt­terst säl­lan som en do­ma­re in­te på­bör­jat sin kar­riär som no­ta­rie.

Ef­tersom no­ta­ri­er­nas an­ställ­ning­ar är tids­be­grän­sa­de ris­ke­rar det fak­tis­ka an­ta­let no­ta­ri­er att mins­ka kraf­tigt näs­ta år, i vart fall på För­valt­nings­rät­ten i Gö­te­borg. I no­vem­ber i år fanns 51 no­ta­ri­er på dom­sto­len. Till jul näs­ta år kom­mer det att fin­nas cir­ka tio styc­ken kvar om inga no­ta­ri­er an­ställs vil­ket allt­så är dom­sto­lens plan i dags­lä­get. Ex­akt an­tal är svårt att sä­ga be­ro­en­de bland an­nat på hur många som kom­mer till­ba­ka från för­äld­ra­le­dig­het.

Verk­lig­he­ten hos dom­sto­lar­na är en sak. Re­ge­ring­ens bild är up­pen­bar­li­gen en helt an­nan. En­ligt ju­sti­tie- och mi­gra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) är an­sla­get till mi­gra­tions­dom­sto­lar­na hög­re än det som ti­di­ga­re be­räk­nats sam­ti­digt som re­ge­ring­en gjort för­änd­ring­ar som gör det lät­ta­re för lan­dets dom­sto­lar att sam­ar­be­ta för att få av­last­ning. Det möj­lig­gör en­ligt mi­nistern ”stör­re flex­i­bi­li­tet och ef­fek­ti­va­re hand­lägg­ning” (DN den 5 ok­to­ber 2019).

Un­der­skott på 178 mil­jo­ner

Går det­ta ihop? Låt oss räk­na. Dom­stols­ver­ket har be­gärt 300 mil­jo­ner för mi­gra­tions­dom­sto­lar­nas verk­sam­het år 2020. Re­ge­ring­en har av­satt 122 mil­jo­ner. Det le­der till ett un­der­skott på 178 mil­jo­ner. För För­valt­nings­rät­ten i Gö­te­borg in­ne­bär re­ge­ring­ens bud­get en minsk­ning på cir­ka 40 mil­jo­ner kro­nor jäm­fört med bud­getå­ret 2019. Var­ken en re­surs­för­stärk­ning el­ler hög­re ef­fek­ti­vi­tet. Det är fel att på­stå någon­ting an­nat.

En­ligt oss no­ta­ri­er får re­ge­ring­ens bud­get bland an­nat föl­jan­de kon­se­kven­ser:

● Dom­sto­lar­na för­lo­rar kun­ni­ga ju­ris­ter och hand­läg­ga­re.

● Ar­bets­bör­dan för den per­so­nal som är kvar ökar.

● Attrak­tions­kraf­ten för mi­gra­tions­dom­sto­lar­na som ar­bets­plats mins­kar.

En­skil­da drab­bas värst

I slutän­dan är det emel­ler­tid de en­skil­da som drab­bas värst. Med­bor­ga­re, bli­van­de med­bor­ga­re, ma­kar el­ler barn som vill att mi­gra­tions­dom­sto­lar­na prö­var de­ras fall kom­mer att få vän­ta än­nu läng­re tid än nu. Re­dan i dag hin­ner mi­gra­tions­dom­sto­lar­na in­te med. För­valt­nings­rät­ten i Gö­te­borg har ti­di­ga­re i år fått kri­tik från ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen för att mi­gra­tions­må­len av­görs för lång­samt. Vis­ser­li­gen be­räk­nas an­ta­let asyl­mål mins­ka näs­ta år men and­ra mål­ty­per såsom med­bor­gar­skaps­mål för­vän­tas öka kraf­tigt.

Bå­de i Eu­ro­pa­kon­ven­tio­nen och i re­ge­rings­for­men finns ett ut­tryck­ligt krav på att en rät­te­gång ska ge­nom­fö­ras in­om skä­lig tid. Yt­terst är det riks­dag och re­ge­ring som har an­sva­ret för att dom­sto­lar­na kla­rar av det. Vi no­ta­ri­er för­vän­tar oss att riks­dag och re­ge­ring tar det an­sva­ret.

Med­bor­ga­re, bli­van­de med­bor­ga­re, ma­kar el­ler barn som vill att mi­gra­tions­dom­sto­lar­na prö­var de­ras fall kom­mer att få vän­ta än­nu läng­re tid än nu

Ar­kiv­bild: Jo­nas Dag­son

För­valt­nings­rät­ten i Gö­te­borg har ti­di­ga­re i år fått kri­tik från ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen för att mi­gra­tions­må­len av­görs för lång­samt, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.