Vi mås­te pri­o­ri­te­ra vå­ra pa­ti­en­ter

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik till Åke Gill­mén, 17/12

Tack för ditt en­ga­ge­mang, det är po­si­tivt att så många har haft gläd­je av re­ha­bi­li­te­rings­bas­säng­en på Högs­bo sjuk­hus. Sam­ti­digt är det gi­vet­vis trå­kigt att den in­te kan va­ra till­gäng­lig för al­la.

Sjuk­hu­set be­hö­ver fo­ku­se­ra på det som är vårt upp­drag och pri­o­ri­te­ra vå­ra re­sur­ser till dem som be­hö­ver dem som mest.

Vi är gla­da att ha kun­nat er­bju­da bas­säng­en till per­so­ner med fy­sisk ak­ti­vi­tet på re­cept. Men i fram­ti­den mås­te vå­ra re­sur­ser i förs­ta hand an­vän­das för re­ha­bi­li­te­ring till sjuk­hu­sets pa­ti­en­ter in­om slu­ten- och öp­pen­vård.

För dig som är in­tres­se­rad av re­ha­bi­li­te­ring i bas­säng finns det and­ra al­ter­na­tiv med sam­ma möj­lig­he­ter i Gö­te­borg, bland an­nat på Dal­hei­mers hus i Ma­jor­na.

Aris Se­fe­ri­a­dis och Ca­ri­na Dahl

en­hets­che­fer för Ar­bets­te­ra­pi och Fy­si­o­te­ra­pi Högs­bo

Ar­kiv­bild: An­ders Ylan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.