Ute­liv

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

1 Jo­nas Sten­berg

Vd ESS Group

Ge­nom ESS group dri­ver han bland an­nat Pi­gal­le, Bel­lo­ra, Lipp, Ba­ra­bicu och Za­men­hof. 2022 är pla­nen att öpp­na ett me­ga­ho­tell i Går­da med loung­er och pool hund­ra me­ter upp i luf­ten. Jo­nas Sten­berg kan bli svår att put­ta ner från tro­nen.

2 Ste­fan Karls­son

Stjärn­krö­ga­re, Gö­tap­lats­grup­pen

Gö­te­borgs störs­ta kock­stjär­na hål­ler liv i Gö­tap­lat­sen ge­nom re­stau­rang­er som To­so, Mr P och SK Mat & Män­ni­skor. Den sist­nämn­da är be­lö­nad med Miche­lin­stjär­na och koc­kar som vann bå­de guld och sil­ver i Årets kock 2019. Nu är han med och för­vand­lar det gam­la ga­ra­get i Ar­til­le­ri­stal­lar­na vid Ma­gasins­ga­tan till mat­des­ti­na­tion, öpp­ning 2020.

3 To­bi­as Ham­berg

Vd Ave­ny­fa­mil­jen

Ave­ny­fa­mil­jens im­pe­ri­um spri­der sig från Ave­nyn via Brunns­par­ken, Va­sas­tan och Tred­je lång­ga­tan vi­da­re till Skanstor­get. Allt de nud­dar blir in­te guld men ef­tersom de­ras hän­der är över­allt kan du knap­past gö­ra dig en glad kväll på stan ut­an ha med Ave­ny­fa­mil­jen att gö­ra. En hand­full nya re­stau­rang­er pla­ne­ras i SEB:s gam­la lo­ka­ler vid Spräng­kulls­ga­tan.

4 Sofia B Ols­son

Kock och krö­ga­re, Vrå

Har dri­vit en av stans mest spän­nan­de re­stau­rang­er i ett hörn av Post­ho­tel­let, där hon ser­ve­rat växt­ba­se­rad svensk-ja­pansk lyx­mat. Nu har hon flyt­tat upp en vå­ning och änt­li­gen fått en stor re­stau­rang med rik­tigt kök. Hon har sut­tit i Årets kock-ju­ryn och går i brä­schen för en mer jäm­ställd re­stau­rang­bransch. Ju mer med­vet­na vi blir om vad vi äter desto mer kom­mer vi att lyss­na på Sofia B Ols­son.

5 Oli­ver Stri­ge

Nö­je­s­chef Port du So­leil, Ex­cet, 8ight

Se­dan Ya­ki-Da gjor­de det coolt att gå ut på Ave­nyn har he­la Gö­te­borgs natt­liv be­fun­nit sig på stans hu­vud­ga­ta. 2019 var den star­kas­te pro­fi­len i stan ut­an tve­kan den fö­re det­ta Pa­ra­di­se Hotel­del­ta­ga­ren Oli­ver Stri­ge som i feb­ru­a­ri blev nö­je­s­chef för tre av Gö­te­borgs störs­ta klub­bar. Med 40 000 föl­ja­re på Instagram lot­sar han oss mel­lan Ex­cet, Port du So­leil och Mc­Do­nalds kl 05.00.

6 Ni­na Miskov­sky (M)

Ord­fö­ran­de so­ci­al re­surs

Som ord­fö­ran­de i so­ci­al re­surs­nämnd sit­ter Ni­na Miskov­sky med be­sluts­klub­ban i ären­den som i högs­ta grad be­rör sta­dens ute­liv, bland an­nat de som rör al­ko­hol­till­stån­den. Un­der hös­ten väck­te nya reg­ler kring provsmak­ning av al­ko­hol ra­maskri bland sta­dens mi­kro­bryg­ga­re. Ni­na Miskov­sky fick ryc­ka in som med­la­re, vil­ket till sist led­de fram till nya, mer verk­sam­hets­an­pas­sa­de reg­ler.

7 Pe­ter Orr­myr

Krö­ga­re

Fa­mil­jen Orr­myr dri­ver tre re­stau­rang­er – Na­tur, Bord 27, To­ta­le – som al­la är så po­pu­lä­ra att det näs­tan är omöj­ligt att få bord. Fjär­de och se­nas­te till­skot­tet Sa­lut har gett Sa­lu­hal­len ex­tra liv med bar­ser­ve­ring och kon­ti­nen­tal touch. Om fa­mil­jen fort­sät­ter ha så­dan här fing­er­topps­käns­la i si­na sats­ning­ar spår vi att im­pe­ri­et ba­ra kom­mer att växa.

8 Woody-Kim Abels­son

Kon­sert­bo­ka­re

Pus­ter­viks le­gen­da­ris­ke band­bo­ka­re Kim Abels­son har fär­gat Mu­sik­gö­te­borg på ett sätt som få and­ra. In­te så myc­ket ge­nom sin egen gi­tarr som ge­nom sin för­må­ga att grä­va fram det vi and­ra in­te viss­te att vi bor­de lyss­na på. Hans mu­si­ka­lis­ka vä­der­korn är lan­dets skar­pas­te.

9 Ge­org Möl­ler

Krö­ga­re och ent­re­pre­nör

Han kal­lar sig helst po­et och konst­när, men man­nen bakom Ma­hog­nys kafé­er har all­ra mest in­fly­tan­de som dri­van­de kraft bakom Stu­dio HPKSM och grann­ha­ket Faye Em­my. Här spe­lar band som än­nu in­te fyl­ler Pus­ter­vik (och en del som ald­rig kom­mer att gö­ra det), hit går folk som vill ha ett al­ter­na­tiv till Ave­nyns natt­liv.

10 Fri­da Lern­stål

Event ma­na­ger

Ma­ten är fort­satt god men det är nu­me­ra minst li­ka myc­ket eve­ne­mang­en som drar folk till Folk, Dub­bel Dub­bel och Sing Sing. Fri­da Lern­stål är re­stau­rang­grup­pens nya an­sik­te ut­åt och hål­ler i trå­dar­na bakom po­pu­lä­ra af­ter­works, ost­ron­fre­da­gar och ka­ra­o­kequiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.