Lern­stål: ”Jag har fått ska­pa min egen roll”

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Jo­han Lin­dqvist jo­han.lin­[email protected]

Fri­da Lern­stål, mark­nads- och even­t­an­sva­rig på Sing Sing, Folk och Dub­bel Dub­bel, är ny på lis­tan över vil­ka som har makt i ute­li­vets Gö­te­borg.

– Det är jät­te­kul att bi­dra till att män­ni­skor har kul, sä­ger hon.

Fri­da Lern­stål har haft sitt upp­drag i knappt två år och har re­dan hun­nit sät­ta av av­tryck i Gö­te­borgs krog­liv. Med po­pu­lä­ra af­ter­works, ost­ron­fre­da­gar och ka­ra­o­kequiz har hon stärkt po­si­tio­nen för de kro­gar hon job­bat med.

– Det är ett skit­kul jobb, jät­te­ro­ligt. Min tjänst fanns in­te se­dan ti­di­ga­re så jag har fått ska­pa min egen roll. Det har va­rit tack­samt ef­tersom jag kom till star­ka va­ru­mär­ken, men som be­höv­de sy­nas än­nu mer.

– Så det har jag job­bat med un­der 2019 och det har gått bra, kon­sta­te­rar Fri­da Lern­stål, som är ut­bil­dad kul­tur­pro­jekt­le­da­re och ti­di­ga­re haft upp­drag på bland an­nat Gothen­burg film stu­di­os och Gö­te­borgs filmfes­ti­val.

Hon var dess­utom med och drog igång fe­mi­nis­tis­ka Klubb 8 och har hun­nit med en mind­re lyc­ko­sam kafé­sats­ning i Lin­né.

– Det var den där klas­sis­ka dröm­men om att ha ett kafé, men det var in­te rik­tigt ge­nom­tänkt. Vi tes­ta­de ett år in­nan vi stäng­de. Även om det in­te blev mer så lär­de jag mig myc­ket, sä­ger hon.

Nu de­lar allt­så Fri­da Lern­stål sin tid mel­lan tre oli­ka, pro­fi­le­ra­de kro­gar.

– Jag vill ha ro­ligt på job­bet och ha ett kre­a­tivt ar­be­te. Så även om det är li­te spre­tigt pas­sar det mig bra att job­ba med tre oli­ka stäl­len. Då blir jag in­te uttrå­kad.

Rik­tar ni er till ung­e­fär sam­ma publik, el­ler va­ri­e­rar det mel­lan stäl­le­na?

– Sing Sing skil­jer sig åt från Folk och Dub­bel Dub­bel. Till Sing Sing kom­mer en bre­da­re publik, det är myc­ket fö­re­tags­gäs­ter och ett brett ål­ders­spann på folk som al­la vill sjunga ka­ra­o­ke. På Dub­bel Dub­bel hand­lar det i förs­ta hand om att mark­nads­fö­ra själ­va ma­ten.

Vad har gått bäst un­der året?

– Dub­bel Dub­bel på Pol­hems­plat­sen har fun­ge­rat jät­te­bra sam­ti­digt som Folk har fått nå­got av en nystart.

Hur ser pla­ner­na ut för näs­ta år?

– Dub­bel Dub­bel kom­mer ex­pan­de­ra med tret­tio nya re­stau­rang­er över tre år. Vi ska öpp­na tio ny stäl­len näs­ta år i sto­ra svens­ka stä­der. Det kom­mer bli myc­ket jobb, men ro­ligt. Det ska bli en ut­ma­ning att kom­ma till nya stäl­len och bör­ja om från noll. Var­je stad har sin egen ka­rak­tär så det gäl­ler att va­ra öd­mjuk in­för det.

Vad är det som gör att Dub­bel Dub­bel har po­ten­ti­al att ex­pan­de­ra i den tak­ten?

– Vi ser­ve­rar jät­te­bra mat till ett bra pris. Vi er­bju­der en trev­lig at­mo­sfär som är li­te cool sam­ti­digt som det känns in­bju­dan­de att kom­ma till oss.

Hur mår krog­li­vet i Gö­te­borg tyc­ker du?

– Det hän­der myc­ket, vi har många bra spel­stäl­len, myc­ket bra mu­sik. Se­dan skul­le jag vil­ja se mer av do it your­self-klub­bar. Men ge­ne­rellt mår kul­tursta­den Gö­te­borg gans­ka bra.

Hur känns det att ham­na på GP:s makt­lis­ta?

– Det är smick­ran­de och ingen­ting jag alls för­vän­tat mig. Men jag tän­ker att min makt hand­lar om att bi­dra till att folk har kul i stan. Och det känns ju fint. Nu vill jag ba­ra fort­sät­ta gö­ra ett så bra jobb som möj­ligt.

Bild: An­ders Ylan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.