Ut­matt­nings­syndrom

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Käl­la: Vård­gui­den

Den som drab­bas av ut­matt­nings­syndrom får of­ta bå­de psy­kis­ka och fy­sis­ka be­svär. Vil­ka symp­tom man får kan skil­ja sig från per­son till per­son, men det kan ex­em­pel­vis hand­la om sömn­svå­rig­he­ter, ång­est, ljud­käns­lig­het, hjärt­klapp­ning el­ler yr­sel. En del drab­bas ock­så av de­pres­sion.

Vil­ken hjälp man be­hö­ver kan ock­så skil­ja sig åt, men någ­ra ex­em­pel på be­hand­lings­me­to­der är te­ra­pi, sam­tals­stöd el­ler me­di­ci­ne­ring. Det är ock­så vik­tigt att se över vil­ka fak­tor som kan ha ut­löst pro­ble­men och lä­ra sig att kän­na igen si­na eg­na var­nings­sig­na­ler för att und­vi­ka att in­sjuk­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.