Folk­hem­met lig­ger i ru­i­ner

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Hur har vi bli­vit så fat­ti­ga? Det ska spa­ras mång­mil­jon­be­lopp näs­tan över­allt. Nu är det kul­tu­ren i Gö­te­borg som in­te har råd. Spel­dags ho­tas av ned­lägg­ning och gam­la och sju­ka för­lo­rar sin gläd­je­käl­la, mu­si­ken. Fle­ra bib­li­o­tek går sam­ma väg. För att in­te ta­la om sjuk­vår­den. Barn- och äldre­omsor­gen drab­bas. Men mest av allt drab­bas svens­ka fol­ket.

Hur har vi bli­vit så fat­ti­ga? Vi uråld­ri­ga, som snart levt en livs­tid, har va­rit med om verk­li­ga ”nödår”. Kri­get i vår barn­dom, som hot­fullt mull­ra­de långt in över lan­dets grän­ser. Kris­tid, ran­so­ne­ring­ar, halv­svält, po­ta­tisåk­rar i sta­dens par­ker, bombskyd­den, svar­ta rull­gar­di­ner, ut­ländskt flyg över vå­ra grän­ser, min­spräng­ning­ar, om­kom­na sjö­män, krigs­hot.

Se­dan någ­ra fri­dens år och strax där­på Ko­re­a­kri­get, Vi­et­nam­kri­get, kri­get på Bal­kan, krig runt he­la Jor­den.

Men vi över­lev­de, här i vårt fred­li­ga land. Och ald­rig har vi va­rit så fat­ti­ga som sam­häl­let ver­kar va­ra nu. Det ska spa­ras över­allt, ner på svång­rems­ni­vå. Hur blev det så?

För­tog vi oss i över­mod och sat­sa­de för myc­ket? Peng­ar som nu mås­te spa­ras in?

Knap­past. Sjuk­vård, kul­tur och dräg­li­ga livs­vill­kor mås­te få kos­ta, som de all­tid gjort.

Nej, det är gi­rig­he­ten som har ta­git över. Allt ska lö­na sig och gå med vinst. Räk­ne­nis­sar­na re­ge­rar sam­häl­let. Vi van­li­ga med­bor­ga­re får be­ta­la pri­set. Folk­hem­met lig­ger i ru­i­ner. Ingrid Wirsin

Ar­kiv­bild: Måns Lang­h­jelm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.