Frölun­da vann jämn match i Jön­kö­ping

Göteborgs-Posten - - Teknik & Trender -

Ishoc­key: Två ra­ka för­lus­ter mot HV71 fick räc­ka. Frölun­da vann topp­mat­chen bor­ta mot små­län­ning­ar­na med 2–1 tack va­re Rhett Rak­hs­ha­ni som av­gjor­de med tre mi­nu­ter kvar.

Rhett Rak­hs­ha­ni, 31, klev fram mot Väx­jö se­nast och klev fram nu mot HV71 igen. Ame­ri­ka­nen har verk­li­gen fått det att loss­na – nå­got han kan tac­ka fa­mil­jen för som är på be­sök från USA. – Jag fun­de­rar se­ri­öst på att be­ta­la för dem så att de kan stan­na här res­ten av sä­song­en om det kom­mer fort­sät­ta så­här, sä­ger han.

Mot Väx­jö se­nast loss­na­de det för Rhett Rak­hs­ha­ni. Först stod han för sin förs­ta pass­nings­po­äng på nio mat­cher och av ba­ra far­ten kom även förs­ta må­let ef­ter sjut­ton ra­ka mat­cher ut­an nät­kän­ning för ame­ri­ka­nen.

Då satt hans fru, dot­ter samt mam­ma och far­mor på läk­ta­ren i Scan­di­na­vi­um. Mot HV71 blev det TV-sof­fan för fa­mil­jen men att ha fa­mil­jen på be­sök från USA ver­kar va­ra ett fram­gångsre­cept för Rhett Rak­hs­ha­ni.

Minst sagt.

– Jag fun­de­rar se­ri­öst på att be­ta­la för dem så att de kan stan­na här res­ten av sä­song­en om det kom­mer fort­sät­ta så­här! Det är väl­digt skönt att få gö­ra mål när de här här och jag är sä­ker på att de blir gla­da för min skull. Jag har fått myc­ket po­si­tiv ener­gi av dem och det är skönt att få li­te ut­del­ning, sä­ger han.

Li­te isloss­ning för dig?

– Ja, det är den be­röm­da ketchup­flas­kan. Jag hop­pas att det fort­sät­ter för min del ba­ra.

Det av­gö­ran­de må­let mot HV71 var en in­di­vi­du­ell pre­sta­tion av hög ni­vå. Chan­sen såg ut att va­ra över när pass­ning­en från Jo­han Sund­ström kom sent.

– Det var tufft att hit­ta en luc­ka där men jag flyt­ta­de puc­ken li­te och hit­ta­de kryssrib­ban och sen stud­sa­de den på hans rygg och in, sä­ger han.

Hin­ner du tän­ka i ett så­dant lä­ge?

– Nej, det är in­stinkt. Förs­ta hal­van av sä­song­en och det här året av­slu­tas med att Rhett

Jo­han Sund­ström fick puc­ken till skänks och ser­ve­ra­de Rhett Rak­hs­ha­ni som fix­a­de se­ger­må­let för Frölun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.