Vin­ter i P1 An­ders Han­sen

Göteborgs-Posten - - Kultur - Carl Pe­ters­son Mo­berg

An­ders Han­sen har en ten­dens att be­rät­ta själv­klar­he­ter. El­ler åt­minsto­ne så­dant som nog väl­digt få har mis­sat. I sitt som­marprat i år kon­sta­te­ra­de han till ex­em­pel att mo­tion är bra, sömn är vik­tigt och att vi nog in­te mår top­pen av all tid fram­för mo­bil­skär­men.

Det är som hög­läs­ning ur en själv­hjälps­bok.

Om som­ma­ren do­mi­ne­ra­des av ett in­di­vi­du­a­lis­tiskt per­spek­tiv blir det mer sam­hälls­ö­ver­gri­pan­de på vin­tern. Det in­ne­bär att det är li­te mind­re präk­tigt, även om spa­ning­ar­na fort­fa­ran­de är själv­kla­ra.

Här får vi till ex­em­pel ve­ta att vi som män­ni­skor har en ten­dens att de­la in oss i vi och dem. Att vi drar oss till in­for­ma­tion som be­kräf­tar vå­ra eg­na åsik­ter och att vi äls­kar att för­enk­la. Knap­past re­vo­lu­tio­ne­ran­de.

Men!

Och det här är vik­tigt, för usch vil­ken gnäl­lig in­led­ning jag bjöd på: Det är än­då bra. För det förs­ta kla­rar han mor­mors­testet. Allt­så han pra­tar tyd­ligt och trev­ligt. Där­till är nog in­te An­ders Han­sens am­bi­tion att slänga ut någ­ra choc­ke­ran­de hjärn­fak­ta som får oss att ifrå­ga­sät­ta allt vi vet om oss själ­va. Nej, här hand­lar det om att för­dju­pa per­spek­ti­ven.

I sitt vin­terprat går han ige­nom se­pa­re­ra­de hjärn­hal­vor, evo­lu­tions­te­o­ri och ox­y­to­cin­ni­vå­er för att för­kla­ra var­för vi ur­säk­tar oss el­ler för­enklar vår om­värld. Hur vi kan för­stå oss själ­va, vad ång­est och de­pres­sion är och hur vi kan bli bätt­re på att ex­em­pel­vis ta in åsik­ter som vi in­te hål­ler med om.

– Det är rätt gi­van­de att hac­ka sin hjär­nas tri­ba­la drift, som han själv sä­ger.

Vin­terpra­ta­re i dag den 31/12 är ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Pet­ra Me­de.

Bild: Mat­ti­as Ahlm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.