Trä­na­ren om Halfvars­sons ska­da: ”Bra re­spons på be­hand­ling­en”

Göteborgs-Posten - - Sport - Ro­bin Salo­mons­son TT

I dag fort­sät­ter Tour de Ski – nu i ita­li­ens­ka Toblach. För Cal­le Halfvars­son le­ver hop­pet om en fort­sätt­ning på tou­ren ef­ter att svens­ken tving­ats stå över fi­nal­pas­set i sprint på grund av en smärtan­de arm.

– Det är ab­so­lut bätt­re än i går (sön­dag), sä­ger lands­la­gets trä­na­re Mat­ti­as Nils­son.

– Han har fått bra re­spons på den be­hand­ling han fick och är ute och åker lugnt i dag så får vi se, fort­sät­ter han.

Men någ­ra slut­gil­ti­ga be­sked kring huruvi­da Halfvars­son kom­mer att kun­na täv­la vi­da­re i tou­ren, som fort­sät­ter med täv­ling­ar i Toblach i dag och ons­dag, tas tro­ligt­vis un­der da­gen.

En­ligt Mat­ti­as Nils­son är det ing­en smäll el­ler in­ci­dent som lig­ger bakom Halfvars­sons smärtan­de arm. I stäl­let me­nar trä­na­ren att smär­tan är knu­ten till ner­ver­na och grad­vis har bli­vit mer akut i sam­band med täv­ling­ar­na un­der hel­gen.

In­för skid­täv­ling­ar­na i Ita­li­en är det ba­ra Halfvars­son som är ett frå­ge­tec­ken – övri­ga de­lar av den svens­ka trup­pen är ska­de­fria.

Sam­ti­digt in­ne­bär den dry­ga vec­ka som Tour de Ski på­går ett in­ten­sivt sche­ma för ski­då­kar­na, med täv­ling­ar var­je dag för­u­tom två vi­lo­da­gar (mån­dag och tors­dag). Åka­re som Sti­na Nils­son, norr­man­nen Emil Iver­sen och frans­man­nen Lucas Cha­na­vat har al­la tving­ats bry­ta i för­tid på grund av ska­dor och sjuk­do­mar.

Mat­ti­as Nils­son me­nar att det finns två nyc­ke­la­spek­ter för att mi­ni­me­ra ris­ken för ska­dor. Det hand­lar i syn­ner­het om att åkar­na är trä­nings­mäs­sigt för­be­red­da för en hög be­last­ning, men ock­så om att op­ti­me­ra för­ut­sätt­ning­ar­na ut­an­för spå­ren med god pla­ne­ring och tid för åter­hämt­ning.

– Att till­bringa långa da­gar på re­san­de fot tar ju på kraf­ter­na. Kan man få ett väl fun­ge­ran­de sche­ma gör det stor skill­nad för åter­hämt­ning­en, sä­ger han.

I dag är det di­stanslopp (15 kilo­me­ter her­rar, 10 kilo­me­ter da­mer) som står på sche­mat. Då får de svens­ka åkar­na chans till re­vansch ef­ter en tung sprint­sön­dag där brut­na sta­var, kroc­kar och ska­da­de ar­mar sat­te stopp för al­la möj­lig­he­ter att nå toppla­ce­ring­ar.

En åka­re att hål­la ut­kik ef­ter i spå­ren är Jo­han Hägg­ström. Svens­ken är en av tou­rens över­rask­ning­ar med sin tred­je­plats bakom Jo­han­nes Høs­flot Klae­bo, Nor­ge och Alex­an­der Bol­sju­nov, Ryss­land.

På dam­si­dan är Eb­ba An­ders­son, Sve­ri­ges främs­ta di­stanså­ka­re för­ra sä­song­en, en av fa­vo­ri­ter­na bakom The­re­se Jo­haug. Den 22-åri­ga stor­ta­lang­en har mis­sat he­la sä­song­en se­dan hon ram­la­de och ska­da­de hö­ger knä un­der en löp­tur i no­vem­ber, men stod för en im­po­ne­ran­de come­back när hon blev trea i lör­da­gens masstart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.