Fak­ta: Ring­hals 2

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ring­hals 2 togs i kom­mer­si­ell drift i ja­nu­a­ri 1975 vid Ring­hals kärn­kraft­verk strax norr om Var­berg.

Ring­hals 2 var den förs­ta av to­talt fy­ra re­ak­to­rer.

An­lägg­ning­en är en tryck­vat­ten­re­ak­tor med en ef­fekt på 900 me­ga­watt, vil­ket mot­sva­rar el­be­ho­vet hos ett och ett halvt Gö­te­borg.

I maj 2011 upp­stod en mind­re brand i re­ak­to­rin­ne­slut­ning­en. Bran­den or­sa­ka­des av en kvar­läm­nad och spän­nings­satt damm­su­ga­re. Då var re­ak­torn av­ställd un­der en ru­tin­mäs­sig test. Re­ak­torn var tvung­en att ge­nom­gå en om­fat­tan­de sa­ne­ring.

2015 be­slu­ta­de äga­ren Vat­ten­fall att Ring­hals 2 skul­le stäng­as 2019. Be­slu­tet fat­ta­des av af­färs­mäs­si­ga skäl.

Från 2014 till 2016 ha­de Ring­hals 2 ett driftup­pe­håll på grund av re­pa­ra­tions­ar­be­ten.

30 de­cem­ber 2019 stängs Ring­hals 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.