Gam­la skat­ter kun­de ha räd­dat kli­ma­tet

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik till Tho­mas Frang, 20/12

Vad det kos­tar att fi­nan­si­e­ra om­ställ­ning­en till fos­sil­fritt på åt­ta år, kal­las i en in­sän­da­re i GP för ele­fan­ten i rum­met.

Det är myc­ket peng­ar, men att in­te age­ra kraft­fullt nu kos­tar oss en be­bo­e­lig pla­net. För att in­te ta­la om fi­nan­si­el­la kost­na­der vid kli­mat­ka­ta­stro­fen. 900 miljarder står det att vi be­hö­ver till nya kraft­käl­lor.

En an­nan ele­fant i rum­met är skat­ter. Un­dan­ta­get sänk­ning av skat­ter. Ing­en ta­lar om att vi har sänkt skat­ter­na enormt myc­ket de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Om vi skul­le åter­fö­ra de se­dan 2006 ute­bliv­na, cir­ka 300 miljarder i skat­tein­täk­ter per år el­ler de­lar av dem, så skul­le vi ha råd med det mesta.

In­te så dumt väl? Bätt­re nyt­ta än att kon­su­me­ra och pla­ce­ra på bör­sen. Kjell

Ar­kiv­bild: Fred­rik Sand­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.