Stärk­ta miss­tan­kar mot häk­tad i Wil­ma­fal­let

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Miss­tan­kar­na mot den man som sit­ter häk­tad för mor­det på 17-åri­ga Wil­ma An­ders­son i Ud­de­val­la har stärkts en­ligt åkla­ga­re Jim Wes­ter­berg, som be­gärt fy­ra vec­kors för­längd åtals­tid. Or­sa­ken är att den om­fat­tan­de för­un­der­sök­ning­en in­te hin­ner bli klar.

Kvin­nan i 45-års­ål­dern hit­ta­des död i sin bostad i Alingsås. En jämn­å­rig man som greps på plat­sen häk­ta­des på ny­årsaf­ton mot sitt ne­kan­de – för miss­han­del.

– Han är dock fort­fa­ran­de mis­s­tänkt för mord, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jo­han Frö­je­lin.

Det var i lör­dags kväll som po­li­sen lar­ma­des till en kvin­nas bostad i Alingsås.

I bo­sta­den hit­ta­des kvin­nan, som är i 45-års­ål­dern, död.

Där fanns även en jämn­å­rig man som greps.

Han an­hölls se­na­re som skä­li­gen mis­s­tänkt för mord, den läg­re gra­den av miss­tan­ke.

På ny­årsaf­to­nen häk­ta­des han av Borås tings­rätt – mis­s­tänkt för två fall av miss­han­del rik­tat mot kvin­nan.

– Rätts­lä­ka­ren har in­te kun­na fast­stäl­la döds­or­sa­ken än – men har kon­sta­te­rat att de syn­li­ga ska­dor som kvin­nan ha­de in­te or­sa­kat hen­nes död. Där­för be­gär­des man­nen häk­tad mis­s­tänkt för miss­han­del, nå­got som be­slu­ta­des av tings­rät­ten, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jo­han Frö­je­lin.

Den häk­ta­de man­nen ne­kar till brott.

Han har med­gett fak­tis­ka om­stän­dig­he­ter, som att han va­rit på plat­sen och att kvin­nans ska­dor kan ha or­sa­kats av ho­nom, men att det i så fall skett ut­an upp­såt.

– Jag minns in­te, för­kla­ra­de han för häkt­nings­do­ma­ren.

Man­nens för­svars­ad­vo­kat, Ber­til West­lund, an­ser att be­slu­tet att häk­ta hans kli­ent var vän­tat.

– Jag ha­de för­be­rett ho­nom på att ris­ken fanns för att han skul­le bli häk­tad ef­tersom ut­red­ning­en är i ett ti­digt ske­de. Det för­sva­ret har syn­punk­ter på är de sär­skil­da häkt­nings­skä­len. Vi an­ser in­te att det finns risk för fort­satt brotts­lig verk­sam­het el­ler för att min kli­ent ska un­dan­rö­ja be­vis­ning, sä­ger Ber­til West­lund.

Hur stäl­ler sig din kli­ent till häkt­nings­be­slu­tet?

– Först och främst ska det ju sä­gas att han häk­tas för två fall av miss­han­del, ing­et an­nat. Han med­ger att det har va­rit vis­sa kon­tro­ver­ser, men an­ser in­te att det har gått så långt som miss­han­del, sä­ger Ber­til West­lund.

En­ligt åkla­ga­ren på­går fort­fa­ran­de en för­un­der­sök­ning mot man­nen där ru­bri­ce­ring­en är mord.

– Vi vän­tar på rätts­lä­ka­rens slut­li­ga be­sked om var­för kvin­nan dog. När vi vet det vet vi ock­så vil­ken ru­bri­ce­ring som är ak­tu­ell in­för ett even­tu­ellt åtal, sä­ger Jo­han Frö­je­lin.

Åtal mot den häk­ta­de man­nen ska va­ra väckt se­nast den 14 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.