Ny­årslopp i oli­ka tem­pon

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Val­de­mar Lönn­roth val­de­mar.lonn­[email protected]

Ny­he­ter: Det blev ett raff­lan­de Syl­ve­ster­lopp i stan i går – tys­ke Karsten Mei­er slog svens­ke Musta­fa Mo­ha­med och sat­te ban­re­kord på kup­pen. De fles­ta av de 1 600 lö­par­na höll dock nå­got läg­re fart.

Un­der den ma­gis­ka halv­tim­men på mi­len – det gjor­de tys­ke Karsten Mei­er när cir­ka 1 600 lö­pa­re gjor­de upp i Syl­ve­ster­lop­pet i Gö­te­borgs in­nerstad på ny­årsaf­ton. Han slog Musta­fa Mo­ha­med med en hårs­mån. Men stil­po­äng­en gick till lö­par­na med färg­gran­na ny­års-mun­de­ring­ar och nin­ja turt­les-dräk­ter.

Ett klart vä­der med li­te blåst, det bjöd den 39:e upp­la­gan av Syl­ve­ster­lop­pet, upp­kal­lad ef­ter ny­årsaf­to­nens namns­dags­barn.

Vid start- och mål­fål­lan på He­den hit­tar GP An­na och Ma­lin Camén, mor och dot­ter, i lö­par­klä­der strax fö­re start.

– Det var Ma­lin som över­ty­ga­de mig om att jag skul­le springa, jag an­mäl­de mig i går, sä­ger An­na Camén.

En bit där­i­från står Jo­han­na Mi­chaëls­son iförd en glitt­ran­de ny­årsklän­ning ut­an­på lö­par­klä­der­na med en BK Häc­ken-mös­sa på hu­vu­det.

– Jag har va­rit ska­dad och fi­rar nu att jag kan springa igen. Jag ser fram emot det. In­nan ska­dan så sprang jag Li­din­gölop­pet och även ma­ra­ton­lopp, men fa­vo­ri­ten är halv­ma­ra­ton.

Eli­ten gör någ­ra ru­scher i start­fål­lan och går och stäl­ler sig. Och så bär det av – i högst oli­ka takt. Från vind­snab­ba, smi­di­ga lö­pa­re i tä­ten med kon­cen­tre­ra­de blic­kar i fjär­ran, till lö­pa­re i skön lunk iför­da maske­rad­ko­sty­mer.

– Jag är Do­na­tel­lo och Ri­chard La­bon­tee här är Le­o­nar­do, för­kla­rar Jo­nas Carsten iförd en nin­ja turt­les-ko­stym som knap­past är sär­skilt op­ti­mal ur luft­mot­stånds­syn­punkt.

Ute på Ave­nyn står Bengt och Le­na Wer­ners­son och he­jar hög­ljutt på dot­tern Alice.

– Det var jag som lu­ra­de hen­ne att stäl­la upp och springa, men se­dan blev jag själv för­kyld och får stå här och he­ja, sä­ger Bengt Wer­ners­son.

En mil går snabbt – i var­je fall om man är elitträ­nad. På upp­lop­pet blev det en rik­tigt raff­lan­de spurt­strid mel­lan Musta­fa ”Mus­se” Mo­ha­med och Karsten Mei­er, den se­na­re täv­lan­de för LG Braunschwe­ig i Tyskland.

Och det blev den tys­ke lö­pa­ren som drog det längs­ta strå­et. Det nya ban­re­kor­det för her­rar, kloc­kat av ar­ran­ge­ran­de Sol­vi­king­ar­na, ly­der 29:48.

Bäs­ta dam blev norsk-ame­ri­kans­ka An­nie Ber­sa­gel, täv­lan­de för IK Tjal­ve – hen­nes tid blev 33:51.

På upp­lop­pet blev det en rik­tigt raff­lan­de spurt­strid

Bild: An­ders Ylan­der

Bil­der: An­ders Ylan­der

Dot­ter och mor Ma­lin och An­na Camén värm­de upp in­nan lop­pet på He­den.

Vin­na­re i dam­klas­sen blev An­nie Ber­sa­gel från IK Tjal­ve i Oslo – hon har hon en bak­grund från Co­lo­ra­do, USA.

Musta­fa Mo­ha­med i hård spurt­strid med tys­ke Karsten Mei­er – det blev Mei­er som vann med en hårs­mån på nya ban­re­kor­det 29:48.

Jo­han­na Mi­chaels­son, Ma­jor­nas IK, fi­ra­de att hon var ska­de­fri ge­nom att springa Syl­ve­ster­lop­pet i ny­årsmun­de­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.