Kris­mat på Livs­me­dels­ver­kets bord

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Kris: Vad äter du när kri­get el­ler kri­sen kom­mer? Nu får Livs­me­dels­ver­ket i upp­drag av re­ge­ring­en att ut­re­da vil­ken mat vi be­hö­ver i hän­del­se av höjd be­red­skap.

För­svars­be­red­ning­en fö­re­slår att total­för­sva­ret ska pla­ne­ra för att kun­na han­te­ra en sä­ker­hets­po­li­tisk kris, el­ler krig, i Eu­ro­pa och vårt när­om­rå­de un­der minst tre må­na­der. Bå­de im­port och ex­port av livs­me­del kan på­ver­kas och Sve­ri­ge be­hö­ver be­red­skap för att för­se bå­de ci­vil­be­folk­ning­en och För­svars­mak­ten med livs­me­del. Livs­me­dels­ver­ket ska ut­re­da vil­ken kost som bäst till­go­do­ser de nä­rings­fy­si­o­lo­gis­ka kra­ven. (TT)

Ar­kiv­bild: Leif R Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.