Hong­kong fi­ra­de med nya pro­tes­ter

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ki­na: Tu­sen­tals de­mon­stran­ter sam­la­des i Hong­kong på ny­årsaf­ton och möt­tes på fle­ra håll av tår­gas och vat­ten­ka­no­ner från po­li­sen.

Myn­dig­he­ter­na ha­de av sä­ker­hets­skäl ställt in de po­pu­lä­ra fyr­ver­ke­ri­ce­re­mo­ni­er­na för förs­ta gång­en på ett de­cen­ni­um.

– För oss känns det in­te rik­tigt som ny­år. Vi mås­te gö­ra mot­stånd var­je dag, sa 25-åri­ge Sam, som ar­be­tar in­om IT-bran­schen.

Strax fö­re mid­natt ha­de tu­sen­tals de­mon­stran­ter sam­lats i fi­nans­di­strik­tet. De räk­na­de ner till tolvsla­get sam­ti­digt som de lys­te med si­na mo­bil­te­le­fo­ner och skan­de­ra­de slag­ord om ett fritt Hong­kong.

I di­strik­tet Mong Kok sat­te de­mon­stran­ter eld på avspärr­ning­ar och kra­vall­po­lis sva­ra­de med att skju­ta tår­gas och vat­ten­ka­no­ner. (TT)

Bild: Vin­cent Yu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.