Topp­bac­ken ska­dad

Göteborgs-Posten - - Sport - Gö­ran Sund­berg

Back­stjär­nan Rasmus San­din ska­da­des när han fick ett slag över hand­le­den i se­ger­mat­chen mot Slo­va­ki­en i ju­ni­or-VM. Be­ske­det ef­ter rönt­gen på sjuk­hus i Tri­nec är dock för­sik­tigt po­si­tivt: ”San­din har ing­et tra­sigt, så vi får se hur han mår fram­ö­ver”, skri­ver för­bunds­kap­ten To­mas Mon­tén i ett sms.

Det var med drygt sex mi­nu­ter kvar av 6–2-se­gern över Slo­va­ki­en som San­din fick ett slag över hand­le­den av Mar­tin Fa­sko-Ru­das. Den svens­ke back­stjär­nan släpp­te klub­ban och handsken och åk­te di­rekt av isen och in i om­kläd­nings­rum­met.

San­din togs till sjuk­hus i Tri­nec där han rönt­ga­des.

Sva­ret där var po­si­tivt, det hand­lar in­te om nå­gon frak­tur, men om han kan spe­la kvarts­fi­na­len på tors­dag åter­står att se.

Sla­get mot San­din upp­rör­de svens­kar­na i en match där käns­lor­na sval­la­de i slu­tet av mat­chen.

Lag­kap­te­nen Adam Gin­ning kon­fron­te­ra­de Fa­sko-Ru­das i sam­band med en tek­ning och hyl­la­des för det av si­na lag­kam­ra­ter.

– Jag blir för­ban­nad när vi le­der med 5–1 och de för­sö­ker slå hand­le­den av vår bäs­te spe­la­re. Jag tyc­ker det är onö­digt, mat­chen är ju över, sa­de lag­kap­te­nen.

Gin­ning är be­kym­rad över Sandins med­ver­kan i res­ten av tur­ne­ring­en.

– Det är ald­rig kul att se en lag­kam­rat kli­va av så där. Se­dan vet jag in­te hur det är med ho­nom, det får vi se fram­ö­ver, sa­de han.

Rasmus San­din, som spe­lat tre NHL-mat­cher med To­ron­to i höst, ha­de mest spel­tid i det svens­ka la­get i de två förs­ta mat­cher­na, men när mot­stån­det har bli­vit enkla­re har ti­den för­de­lats jäm­na­re bland spe­lar­na.

Sta­tu­sen för San­din nu är att hans ska­da ut­vär­de­ras dag för dag. Ju­niorkro­nor­na kom­mer att trä­na på ny­års­da­gen och det åter­står att se om San­din är med då.

Rasmus San­din ska rönt­gas och än­nu är det ovisst om han kan spe­la näs­ta match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.