Kvin­nor­na tar över i kom­mu­ner­na

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mag­da­le­na Ro­sen mag­da­le­na.ro­[email protected]

Ny­he­ter: Fy­ra kvinn­li­ga kom­mun­di­rek­tö­rer sak­na­des när kom­mun­di­rek­tö­rer­na i Gö­te­borgs­om­rå­det träf­fa­des i för­ra vec­kan. Trots det var kvin­nor­na i klar ma­jo­ri­tet. Av de tret­ton kom­mu­ner­na i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen är det el­va som har kvinn­li­ga kom­mun­di­rek­tö­rer, en stor skill­nad jäm­fört med hur det var ba­ra för fy­ra år se­dan då två av tre var män.

– Tren­den är fler och fler kvin­nor som do­mi­ne­rar på höga pos­ter i kom­mu­ner­na. De har se­dan ti­di­ga­re do­mi­ne­rat på gol­vet men nu kom­mer de mer och mer på top­pen ock­så, kon­sta­te­rar He­le­na Sten­sö­ta, do­cent i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

För fy­ra år se­dan var högs­ta che­fen i två av tre kom­mu­ner en man. Och så ha­de det sett ut i fle­ra år. Nu har någon­ting hänt i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen – el­va av tret­ton kom­mun­di­rek­tö­rer är kvin­nor. – Det är ing­en slump, utan ett möns­ter, sä­ger He­le­na Sten­sö­ta, do­cent i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Runt det u-for­ma­de bor­det i Gö­te­borgs­re­gi­o­nens hög­borg i Går­da är de mör­ka ka­va­jer­na och struk­na skjor­tor­na få. I stäl­let syns fle­ra pig­ga fär­ger, scar­far och ro­set­ter. Trots att fy­ra kvinn­li­ga kom­mun­che­fer in­te kun­de när­va­ra vid mö­tet är den kvinn­li­ga do­mi­nan­sen på­fal­lan­de. Den för­stärks yt­ter­li­ga­re av att även Gö­te­borgs­re­gi­o­nens för­bunds­sek­re­te­ra­re och för­bunds­di­rek­tör som är med på mö­tet är kvin­nor.

Men när GP på­ta­lar det up­pen­ba­ra är det få som med­ger att de fun­de­rat över köns­för­del­ning­en.

– Nej, jag har in­te ens tänkt på det. Det kanske sä­ger en del om det, sä­ger Ma­lin Arons­son som är ny kom­mun­di­rek­tör i Kungs­bac­ka se­dan sep­tem­ber.

– Det är en grupp väl­digt duk­ti­ga män­ni­skor. Jag tror in­te jag tänkt på det, sä­ger Ma­ria Re­in­holds­son, som ny­li­gen tog över kom­mun­di­rek­törsupp­dra­get i Ale efter en man.

– Vi har väl me­ra no­te­rat det men in­te gjort nå­gon sak av det. Var­för skul­le vi gö­ra det? sä­ger Per Bäck­ström, kom­mun­di­rek­tör i Par­til­le.

He­le­na Sö­der­bäck, för­bunds­di­rek­tör i Gö­te­borgs­re­gi­o­nens kom­munal­för­bund som har lett kom­mun­chefsmö­tet i över sex år, har in­te hel­ler hört nå­gon kom­men­te­ra det.

– Nej, det har vi fak­tiskt in­te gjort. Har mö­te­na för­änd­rats på nå­got sätt se­dan köns­för­del­ning­en änd­ra­des?

– Nej det skul­le jag in­te sä­ga. Det är all­tid per­so­ner­na som gör grup­pen. Dy­na­mi­ken för­änd­ras när med­lem­mar byts ut men det är ing­et jag kopp­lar till ge­nus­frå­gan. Nu är det många nya så då blir det kol­le­gi­a­la er­fa­ren­hets­ut­by­tet väl­digt vik­tigt, sä­ger hon.

Det se­nas­te året har sex nya kom­mun­di­rek­tö­rer till­trätt i Gö­te­borgs­re­gi­o­nens 13 kom­mu­ner. Al­la är kvin­nor. Fy­ra av dem har er­satt en man.

Skif­tet har på­gått un­der någ­ra år, men det har gått re­la­tivt fort. 2011 var tio av tret­ton män. 2016 var män­nen fort­fa­ran­de i stor ma­jo­ri­tet. Nio av tret­ton var män. Nu är det man­li­ga kö­net ba­ra re­pre­sen­te­rat på den högs­ta chefs­po­si­tio­nen i två av kom­mu­ner­na: Här­ry­da och Par­til­le. Pe­ter Lönn i Här­ry­da är en av dem. – Jag tror för­änd­ring­en har skett i re­spek­ti­ve kom­mun med fler kvin­nor på le­dan­de pos­ter. Det är en lång trend som slår ige­nom nu, sä­ger han.

Hur känns det att som man va­ra i så­dan mi­no­ri­tet i en så­dan här grupp?

– Det känns jät­te­bra. Det är ing­et jag re­flek­te­rar över egent­li­gen och jag var med på den ti­den när det var över­vikt på män. Det vik­ti­ga är att det är jämn köns­för­del­ning i kom­mun­led­nings­grup­pen. Det här är ju mer en sam­ar­bets­grupp.

Ja just det. Kom­mun­led­nings­grup­pen. Hur ser det ut där? Jo, där är det fort­fa­ran­de män­nen som styr. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, även kal­lad kom­mu­nens star­ke man, är just en man i el­va av Gö­te­borgs­re­gi­o­nens tret­ton kom­mu­ner. Allt­så pre­cis det om­vän­da. Ba­ra Par­til­le och Lil­la Edet har kvin­nor på den högs­ta po­li­tis­ka po­si­tio­nen.

Vi ska åter­kom­ma till det. Men först ska vi tit­ta li­te mer på frå­gan om det är en slump eller en ny tid.

När man tit­tar på ri­ket så var tre av fy­ra kom­mun­di­rek­tö­rer män 2011. Fem år se­na­re var två av tre män och i no­vem­ber i år ha­de 171 av 290 kom­mu­ner en man­lig kom­mun­chef. Allt­så näs­tan 60 pro­cent män. Tren­den är tyd­lig men Gö­te­borgs­re­gi­o­nen lig­ger långt fö­re.

Den se­nas­te ut­näm­ning­en i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen gjor­des härom vec­kan. Mio Sa­ba Sjösten ut­sågs då av den grön­blå ma­jo­ri­te­ten till ny stads­di­rek­tör i Möln­dal. Hon ha­de då va­rit till­för­ord­nad på pos­ten se­dan den för­re stads­di­rek­tö­ren Hå­kan Ahl­ström spar­ka­des i bör­jan av hös­ten.

– Det finns ab­so­lut ing­en som helst an­led­ning att gå på nå­got an­nat än de per­son­li­ga kva­li­fi­ka­tio­ner­na när det gäl­ler ut­näm­ning­ar till så här höga pos­ter. Så att hon var kvin­na var ing­et vi tit­ta­de på över hu­vud ta­get, sä­ger Kristi­an Vram­s­ten (M) som är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Möln­dal.

Hur såg köns­för­del­ning­en ut på de sö­kan­de?

– Vi ha­de ett 50 tal sö­kan­de, och jag tror att det var gans­ka jämt mel­lan kvin­nor och män. Men sen när vi kom till slu­tet och det stod emel­lan sex styc­ken så var det fy­ra kvin­nor och två män. Och till slut två kvin­nor och en man.

Är det en slump eller en ny tid, tror du?

– Spon­tant sett tror jag att det är en slump men det kan jag in­te sva­ra på. Där­e­mot kan vi se att an­ta­let sö­kan­de män och kvin­nor är oli­ka många be­ro­en­de på vil­ken typ av tjänst som ut­an­non­se­ras. Och det slår ju ige­nom i va­let ock­så.

He­le­na Sten­sö­ta, do­cent i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, har länge stu­de­rat ge­nus­frå­gan i po­li­tik och för­valt­ning. Hon be­kräf­tar det många av kom­mun­che­fer­na va­rit in­ne på.

– Det är ing­en slump utan ett möns­ter. Tren­den är fler och fler kvin­nor som do­mi­ne­rar på höga pos­ter i kom­mu­ner­na. De har se­dan ti­di­ga­re do­mi­ne­rat på gol­vet men nu kom­mer de mer och mer på top­pen ock­så.

Blir det nå­gon skill­nad för hur kom­mu­ner­na styrs när kom­mun­di­rek­tö­ren

är en kvin­na istäl­let för en man?

– Det är svårt att ve­ta, men ge­ne­rellt sett finns det vis­sa skill­na­der mel­lan kvin­nor och mäns at­ti­ty­der som grupp där kvin­nor i hög­re ut­sträck­ning för fram so­ci­a­la vär­den och po­li­ti­se­rar om­sorgs­frå­gor. Skill­na­der­na har dock mins­kat över tid. Där­till kom­mer ock­så om­gi­van­de be­grän­san­de fak­to­rer som ex­em­pel­vis eko­no­mi.

Ibland sä­ger man att mak­ten finns där män­nen är. Men att det skul­le va­ra ap­pli­cer­bart här och att mak­ten skul­le för­skju­tits nå­gon an­nan­stans tror in­te He­le­na Sten­sö­ta.

– Det finns en så­dan dis­kus­sion men det le­der för långt att ta in de re­so­ne­mang­en här.

Åter till frå­gan om köns­för­del­ning­en bland kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Dagens sam­häl­le gjor­de i vå­ras en kart­lägg­ning som vi­sar att an­ta­let kvinn­li­ga ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen gått ner efter det se­nas­te va­let. Från 108 styc­ken av 290 efter va­let 2014 till 93 styc­ken i vå­ras.

Ge­nom­gång­en vi­sar ock­så att 57 kom­mu­ner ald­rig har haft en kvinn­lig ord­fö­ran­de på top­pen. Där­ibland Kungs­bac­ka och Öc­kerö.

– Par­ti­er­na har va­rit snab­ba att på fri­vil­lig väg in­fö­ra kvo­ter för kvin­nor. Men trots att man haft var­va­de lis­tor så har ibland män do­mi­ne­rat som förs­ta namn. Jag tol­kar det som att män fort­fa­ran­de har mest makt i de ak­tu­el­la fal­len, sä­ger He­le­na Sten­sö­ta.

Kom­mer det att bli ett köns­skif­te på kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de­pos­ten ock­så tror du?

– Vi ser en ök­ning mot ökad jäm­ställd­het ge­ne­rellt sett vad gäl­ler re­pre­sen­ta­tion inom po­li­ti­ken. Sam­ti­digt skil­jer det mel­lan oli­ka par­ti­er så det spe­lar roll vil­ka par­ti­er som har ma­jo­ri­tet. Hi­sto­riskt sett har det va­rit vik­ti­ga­re för Väns­ter­par­ti­et, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na med jäm­ställd­het. I dag skil­jer Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ut sig ge­nom att de har läg­re kvin­no­an­del bland si­na le­da­mö­ter och väl­ja­re.

Bild: An­ders Ylan­der

Kom­mun­di­rek­tö­rer­na i Gö­te­borgs­om­rå­det träf­fas re­gel­bun­det ge­nom Gö­te­borgs­re­gi­o­nens kom­munal­för­bund. För­ra vec­kan var di­rek­tö­rer­na från nio av tret­ton kom­mu­ner på plats i Går­da.

Bil­der: An­ders Ylan­der

Trots att fy­ra kvinn­li­ga kom­mun­di­rek­tö­rer sak­na­des på mö­tet var kvin­nor­na i stor ma­jo­ri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.