Piz­zan oho­tad på ny­års­da­gen

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ma­rie Ken­ne­dy ma­rie.ken­ne­[email protected]

Ny­he­ter: På ny­års­da­gen äter svens­kar­na piz­za – det är en san­ning som står sig. Kön gick näs­tan ut på ga­tan när vi häl­sa­de på ett av stans piz­za­stäl­len. ”Hur det har va­rit i dag? Det är ka­os!” sa che­fen.

Piz­zan är oho­tad som svens­kar­nas fa­vo­rit­mat på ny­års­da­gen. Det var högt tryck ute i Gö­te­borgs piz­ze­ri­or och bu­den fick kö­ra skyt­tel­tra­fik för att le­ve­re­ra mat till al­la ny­år­ströt­ta.

Om man blev li­te yr i hat­ten när man fi­ra­de in det nya de­cen­ni­et, bru­kar det föl­jas av ett sug på nå­got som är ”fett och fi­ber­fritt” – som piz­za.

Och av GP:s snabb­s­kan­ning på ny­års­da­gen ser piz­zan ut att va­ra den mest ef­ter­trak­ta­de maträt­ten.

Vid San­ne­går­dens piz­ze­ria vid Skanstor­get ring­la­de sig kön av hung­ri­ga kun­der näs­tan ut på ga­tan och fönst­ren till re­stau­rang­en ha­de im­mat igen. Full­knö­kat re­dan kloc­kan 16.

– Hur det har va­rit i dag? Det är ka­os! Tills nu har San­ne­går­dens piz­ze­ri­or ba­kat 1 000 piz­zor och det lär väl lan­da på 1 500 vid dagens slut, sä­ger re­stau­rang­che­fen Omid Had­dad.

Och det är ke­bab­piz­zan som re­ge­rar.

För att kla­ra tryc­ket är det dub­belt så många in­ne och job­bar i köket, och piz­zor­na lang­as över disk på lö­pan­de band.

In­te minst till al­la bud som kör hem piz­zor till al­la ny­års­fi­ra­re som in­te själ­va or­kat ta sig till bu­ti­ken.

– Det har va­rit väl­digt stres­sigt i dag, Hit­tills har jag gjort 14 le­ve­ran­ser, och då har man fle­ra be­ställ­ning­ar på en gång. Hur många det blir in­nan dagens slut har jag ing­en aning om, sä­ger Par­ne­et och hop­par upp på mo­pe­den och kör iväg.

Hos Do­mi­nos piz­za på Lin­néga­tan ut­spe­la­des lik­nan­de sce­ner. Te­le­fo­nen ring­de oav­bru­tet och de elektro­nis­ka bong­ar­na tic­ka­de på i en ra­san­de fart.

– Jo, men vi kla­rar le­ve­ran­ser­na på mind­re än 25 mi­nu­ter. Det är en per­fekt dag, en av årets all­ra bäs­ta da­gar, sä­ger re­stau­rang­che­fen Me­ki Meh­me­di.

På ny­års­da­gen tre­dubb­las för­sälj­ning­en mot en van­lig sön­dag.

Här är det pep­pe­ro­ni fe­ast som är num­mer ett hos kun­der­na.

En av årets piz­za­bubb­la­re, hit­tar man en sten­kast bort på Plan­ta­ge­ga­tan, där Omni­pol­lo hål­ler piz­za­par­ty för all­ra förs­ta gång­en.

– Nor­malt har vi en ham­bur­ger­me­ny, men vår sys­ter­re­stau­rang i Stock­holm ser­ve­rar piz­zor, så vi är med på tå­get och ser­ve­rar piz­zor för förs­ta gång­en. Och det har gått väl­digt bra, sä­ger bar­ma­na­gern Si­mon Bre­den­berg.

Piz­zan, den­na uri­ta­li­ens­ka maträtt, är snart li­ka tra­di­tions­en­ligt som skin­kan på jul­bor­det och bubblet på ny­årsaf­ton. En­ligt Foodo­ras sta­tistik (ti­di­ga­re On­li­ne­piz­za), är svens­kar­nas mest po­pu­lä­ra piz­za Ve­su­vio. Men gö­te­bor­gar­na har en an­nan smak. Här är det Marg­he­ri­ta

som är den mest sål­da piz­zan, följd av ke­bab­piz­za, Ha­waii, cap­ric­ci­o­sa och Ve­su­vio.

Ut­an­för San­ne­går­dens piz­ze­ria vän­tar Ste­fan Pe­re­tin på sin son An­ton, som är in­ne för att häm­ta be­ställ­da ke­babrul­lar.

– Var­för man äter piz­za på ny­års­da­gen? Tja, det har man väl all­tid gjort. När jag var 15 år job­ba­de jag på en piz­ze­ria, och på ny­års­da­gen sål­de man tre till fy­ra gång­er så myc­ket piz­za som en van­lig dag. Det var väl­digt hek­tiskt, sä­ger Ste­fan Pe­re­tin.

– Men på den ti­den var det in­te ke­bab­piz­za som gäll­de, då var det Cap­ric­ci­o­sa, sä­ger han.

Bild: Mia Höglund

Bild: Mia Höglund

Omid Had­dad (till väns­ter), re­stau­rang­chef på San­ne­går­dens piz­ze­ria vid Skanstor­get, kon­sta­te­ra­de att re­stau­rang­ked­jan för­mod­li­gen skul­le ba­ka 1 500 piz­zor in­nan ny­års­da­gens slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.