De stä­da­de efter fi­ran­det

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Val­de­mar Lönn­roth val­de­mar.lonn­[email protected]

Ny­he­ter: Ti­digt i går gick ett 50-tal med­lem­mar i en mus­limsk ung­doms­or­ga­ni­sa­tion ut och stä­da­de på Gö­tap­lat­sen och He­den. ”Det är vik­tigt att vi­sa upp­skatt­ning och kärlek till lan­det vi bor i”, sä­ger en fö­re­trä­da­re.

Det har bli­vit en tra­di­tion för med­lem­mar­na i Ah­ma­diyya Mus­lims­ka ung­doms­för­bun­det. Me­dan många låg tryggt par­ke­ra­de i säng­ar­na var ett 50-tal per­so­ner up­pe ti­digt på i går mor­se och stä­da­de på Gö­tap­lat­sen och He­den.

– Det är vik­tigt att fö­re­gå med gott ex­em­pel, sä­ger vice ord­fö­ran­de Ba­sit Mah­mood.

Kros­sa­de glas­flas­kor och skräp efter av­fy­ra­de ra­ke­ter – de cen­tra­la strå­ken i sta­den ser knap­past snyg­ga ut efter ny­års­fi­ran­det. Men pre­cis som tio gång­er ti­di­ga­re var med­lem­mar­na i Ah­ma­diyya Mus­lims­ka ung­doms­för­bun­det up­pe ti­digt på ny­års­da­gen för att helt ide­ellt hjäl­pa till och stä­da upp efter stö­ket och fyl­lan kväl­len in­nan. Först möt­tes de dock i Na­sir­mos­kén i Högs­bo­höjd.

– Vi träf­fa­des för ge­men­sam mor­gon­bön kloc­kan 6 och ha­de en ge­men­sam fru­kost. Se­dan tog vi oss till He­den och bör­ja­de stä­da där och även på Gö­tap­lat­sen från kloc­kan 8 och en och halv tim­me fram­åt, sä­ger Ba­sit Mah­mood, vice ord­fö­ran­de i ung­doms­för­bun­det.

– Det var en hel del skräp – det är ju myc­ket natt­klub­bar och fest­stäl­len i cen­tra­la sta­den – och på fot­bolls­pla­nen på He­den smälls det ju myc­ket fyr­ver­ke­ri­er. Jag kan in­te sä­ga hur många sop­säc­kar vi fyll­de, men al­la säc­kar vi fick av sta­den blev fyll­da – de tog slut.

Ba­sit Mah­mood för­kla­rar att bar­nen, ung­do­mar­na och de vux­na som stäl­ler upp vill gö­ra en god gär­ning ge­nom att stä­da upp efter ny­års­fes­tan­det.

– Vi vill fö­re­gå med gott ex­em­pel och gö­ra en in­sats för sam­häl­let. Det är vik­tigt att vi­sa upp­skatt­ning och kärlek till lan­det vi bor i. Vi kan kon­sta­te­ra att många av vå­ra ung­do­mar är svensk­föd­da och vi är en del av det svens­ka sam­häl­let. Sam­ti­digt kan vi se att om­värl­dens bild av mus­li­mer of­ta är ne­ga­tiv – man ta­lar om oss, men of­ta in­te med oss. Vi vill mot­ver­ka för­do­mar och be­käm­pa ex­tre­mism.

– Vi träf­fa­de ett an­tal per­so­ner ut­an­för Va­land på mor­go­nen och per­so­ner som var på väg ut från ho­tell på Ave­nyn som ut­tryck­te sin upp­skatt­ning över att vi stä­da­de bort kros­sa­de flas­kor och skräp. Vi vill ha di­a­log med män­ni­skor vi mö­ter och byg­ga bro­ar.

För­u­tom i Gö­te­borg stä­da­de ung­doms­för­bun­dets med­lem­mar i fle­ra and­ra svens­ka stä­der.

– Ja, vi var ute i till ex­em­pel Stock­holm och Malmö ock­så.

Ah­ma­diyya, som i Gö­te­borg allt­så har en mos­ké i Högs­bo­höjd, ut­gör en egen gren i islam vid si­dan av sun­ni och shia. Den grun­da­des i In­di­en i slu­tet av 1800-ta­let och upp­skat­tas ha 10-20 mil­jo­ner an­häng­a­re.

Bil­der: Mia Höglund

Me­dan so­len gick upp sam­la­des ett 50-tal för­sam­lings­med­lem­mar från ah­ma­diyya Mus­lims­ka sam­fun­det för att stä­da vid He­den och gö­tap­lat­sen.

– det är vik­tigt för oss att gö­ra ett gott in­tryck på sam­häl­let, så vi kan ska­pa band och byg­ger bro­ar. det är en god gär­ning som är en upp­skatt­ning för det land vi bor i, sä­ger Ba­sit Mah­mood, vice ord­fö­ran­de i ung­doms­för­bun­det.

Med­lem­mar­na i sam­fun­det bör­ja­de da­gen med en mor­gon­bön 06.00 för att se­dan ta sig till He­den och gö­tap­lat­sen och stä­da efter ny­års­fi­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.