Kan vi räk­na med att sta­ten fix­ar vår väl­färd?

Den svens­ka väl­färds­sta­ten är un­der press. I fram­ti­den kom­mer be­folk­ning­en tro­li­gen att be­hö­va ta ett stör­re an­svar för sin egen väl­färd och eko­no­mi.

Göteborgs-Posten - - Ledare - Ka­rin Pihl ka­[email protected]

Det bru­kar sä­gas att svens­kar­nas in­ställ­ning till sta­ten lik­nar en ton­å­rings re­la­tion till si­na för­äld­rar. Svens­kar är in­te då­li­ga på att kla­ga, på För­säk­rings­kas­san, Skat­te­ver­ket och kom­mu­nen. Men vi för­vän­tar oss att ”dom” ska fixa pro­blem som kan upp­stå i vår var­dag.

En­ligt en ny­li­gen ge­nom­förd stu­die av Si­fo på upp­drag av för­säk­rings­bo­la­get Bli­wa an­ser 20 pro­cent av al­la svens­kar att sta­ten har det störs­ta an­sva­ret för ens egen pri­va­te­ko­no­mi i hän­del­se av sjuk­dom eller ar­bets­lös­het.

Åt­ta av tio sä­ger att de in­te har så bra koll på vil­ken er­sätt­ning de har rätt till. En­dast hälf­ten av de till­frå­ga­de sä­ger att de har en så pass god eko­no­mi att de kla­rar av en läng­re sjuk­skriv­ning.

Det är lätt att för­stå den här in­ställ­ning­en. Sve­ri­ge är ett hög­skat­te­land och vi för­vän­tar oss att få väl­färd för skat­tek­ro­nor­na. Och visst är väl­fär­den bra i Sve­ri­ge. Men blic­kar man fram­åt finns skäl att ta ett stör­re an­svar för den eg­na pri­va­te­ko­no­min.

Er­sätt­ning­ar­na i trygg­hets­sy­ste­men har re­la­tivt sett mins­kat un­der he­la 2000-ta­let. Utö­ver in­komst­skatt be­ta­lar ar­bets­gi­var­na so­ci­a­la av­gif­ter, som lig­ger på en tred­je­del av lö­nen. Des­sa av­gif­ter är tän­ka att an­vän­das till so­ci­a­la för­säk­ring­ar som nytt­jas vid ex­em­pel­vis ar­bets­lös­het och för­äld­ra­skap.

Men det finns en gräns för hur myc­ket en ar­bets­ta­ga­re kan få ut av sy­ste­men i hän­del­se av in­komst­bort­fall. I sjuk­för­säk­ring­en är ta­ket drygt 30 000 kro­nor. Trots att lö­ner­na har ökat de se­nas­te 20 åren har er­sätt­ningsni­vå­er­na in­te för­änd­rats. Det in­ne­bär att folk får ut be­tyd­ligt mind­re än vad de be­ta­lar för. Fack­för­bun­den har kri­ti­se­rat det­ta men det är tyst från po­li­ti­ker­nas håll.

Det är in­te ba­ra so­ci­al­för­säk­rings­sy­ste­men som är un­der press. Un­der de kom­man­de tio åren kom­mer den of­fent­li­ga sjuk­vår­den att stäl­las in­för pro­blem. Den me­di­cins­ka och me­di­cin­tek­nis­ka ut­veck­ling­en går fram­åt i ra­san­de fart. En allt­mer avan­ce­rad vård in­ne­bär kost­na­der som det of­fent­li­ga in­te kom­mer att mäk­ta med. Kom­bi­ne­rat med ett ökat vård­be­hov och att an­de­len som ar­be­tar av den to­ta­la be­folk­ning­en mins­kar är det­ta en svår ek­va­tion att lö­sa, som po­li­ti­ker­na hel­ler in­te vå­gar dis­ku­te­ra.

Den of­fent­li­ga väl­fär­den ut­ma­nas ock­så av rent so­ci­o­lo­gis­ka för­änd­ring­ar. För att upp­rätt­hål­la ett sy­stem som byg­ger på so­li­da­ri­tet och höga skat­ter mås­te det fin­nas en le­gi­ti­mi­tet hos de som be­ta­lar. I den de­battar­ti­kel i Dagens in­du­stri (27/12) var­nar stats­ve­tar pro­fes­sorn Tom­my Möl­ler att den av in­vand­ring­en or­sa­ka­de de­mo­gra­fis­ka för­änd­ring­en som Sve­ri­ge ge­nom­gått un­der 2000-ta­let kan ut­ma­na den svens­ka väl­färdsmo­del­len.

”Om in­te integ­ra­tio­nen av de ny­an­län­da lyc­kas bätt­re ris­ke­rar i för­läng­ning­en det so­ci­a­la kitt som gör ett de­mo­kra­tiskt väl­färds­sam­häl­le av vår typ möj­ligt att vitt­ra sön­der”, skri­ver han. Det kanske tycks dras­tiskt ut­tryckt. Men det är än­då em­pi­riskt be­lagt att en läg­re upp­le­vel­se av ge­men­skap i ett sam­häl­le för­svå­rar eko­no­misk om­för­del­ning.

Yt­ter­li­ga­re ett hot mot le­gi­ti­mi­te­ten är den om­fat­tan­de brotts­lig­he­ten som rik­tar sig mot väl­färds­sta­ten. Bi­drags­fusk och an­nan kri­mi­na­li­tet som mjöl­kar För­säk­rings­kas­san, Mi­gra­tions­ver­ket, CSN och Pen­sions­myn­dig­he­ten på peng­ar kom­mer en­ligt en upp­skatt­ning att upp­gå till 275 mil­jar­der (!) mel­lan 2018 och 2030 (SVT 11/12). Vem vill be­ta­la in till ett sy­stem som läc­ker som ett såll till kri­mi­nel­la?

Väl­färds­sta­ten kom­mer gi­vet­vis in­te att kol­lap­sa. Ing­en kom­mer att läm­nas på bar bac­ke. Men myc­ket ty­der på att vi mås­te ta ett stör­re an­svar själ­va. Och om väl­fär­den för­säm­ras mås­te ock­så skat­te­tryc­ket ner. An­nars får po­li­ti­ker­na räk­na med ett miss­nö­je som in­te kan be­skri­vas som gri­nig ton­års­men­ta­li­tet.

” Den of­fent­li­ga väl­fär­den ut­ma­nas ock­så av rent so­ci­o­lo­gis­ka för­änd­ring­ar

Bild: Fred­rik Sandberg

Vem ska be­ta­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.