Nu vill vi bry­ta bo­stads­kri­sen bland ung­do­mar

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Lar­ry Sö­der (KD) bo­stads­po­li­tisk ta­les­per­son och vice ord­fö­ran­de i riks­da­gens ci­vilut­skott

Start­lån – där sta­ten bi­står med en del av kon­tan­tin­sat­sen – är ett ef­fek­tivt verk­tyg för fram­för allt unga och per­so­ner med lå­ga men sta­bi­la in­koms­ter att ta ste­get till det äg­da bo­en­det.

De se­nas­te åren har den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­en ökat kra­ven vid bo­stads­köp. Det har för­vär­rat den re­dan svå­ra si­tu­a­tio­nen för unga på bo­stads­mark­na­den. Få har möj­lig­het att kö­pa ett bo­en­de och tving­as bo hos si­na för­äld­rar. Nu vill vi bry­ta den här tren­den, skri­ver Lar­ry Sö­der (KD).

Re­kord­många unga bor hem­ma hos si­na för­äld­rar trots att de egent­li­gen skul­le vil­ja flyt­ta hem­i­från. 280 000 är ofri­vil­ligt hem­ma­bo­en­de en­ligt Hy­res­gäst­för­e­ning­en och att va­ra ”mam­bo” är nu den van­li­gas­te bo­en­de­for­men för en ung per­son.

Pla­ner på att bil­da fa­milj eller bör­ja ett nytt ar­be­te i en an­nan stad kan in­te bli verk­lig­het utan får skju­tas upp till en osä­ker mor­gon­dag. Krist­de­mo­kra­ter­na ser ung­as bo­stads­kris me­dan den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­en har ökat kra­ven vid bo­stads­köp. Två amor­te­rings­krav har in­förts, lag­stift­ning­en för hy­res­kon­trakt har skärpts och kraf­tigt sti­gan­de bo­stads­pri­ser har in­ne­bu­rit ett be­hov av en stör­re kon­tan­tin­sats. I dag kan i snitt ba­ra 21 pro­cent av dem i ål­ders­grup­pen 20 till 34 år kö­pa en en­rums­lä­gen­het i Sve­ri­ge, vid en kon­tan­tin­sats på 15 pro­cent, en­ligt eko­no­mi­pro­fes­sorn Lars EO Svens­son.

Re­ge­ring­en tit­tar på

Re­ge­ring­en står hand­lings­för­la­mad in­för den­na alar­me­ran­de verk­lig­het. Det en­si­di­ga fo­ku­set på byg­gan­det av hy­res­rät­ter är ett in­ef­fek­tivt sätt att lö­sa ung­as bo­en­de­si­tu­a­tion. Det är ock­så en bo­en­de­form med dy­ra­re kost­na­der över tid och de unga ef­ter­frå­gar ett eget ägt bo­en­de.

Krist­de­mo­kra­ter­na vill se po­li­tisk hand­ling med sär­skil­da re­for­mer för första­gångs­kö­pa­re. Start­lån – där sta­ten bi­står med en del av kon­tan­tin­sat­sen – är ett ef­fek­tivt verk­tyg för fram­för allt unga och per­so­ner med lå­ga men sta­bi­la in­koms­ter att ta ste­get till det äg­da bo­en­det. Lå­net ges till dem som kla­rar ban­kens kre­dit­krav, som se­dan amor­te­ras till­ba­ka till sta­ten. Nor­ge har ett ut­veck­lat sy­stem med start­lån som ökat in­trä­det på bo­stads­mark­na­den och bi­dra­git till att 84 pro­cent av norr­män­nen äger sin bostad.

Vi vill, med stöd i be­te­en­de­ek­o­no­misk forsk­ning, in­fö­ra ett för­mån­ligt bo­spa­ran­de som för­val för al­la unga med jobb mel­lan 18 och 34 år. Un­der de förs­ta 60 må­na­der­na där per­so­nen tjä­nar

12 000 kro­nor eller mer per må­nad skul­le ett skat­te­av­drag in­gå och kom­pen­se­ra för en fast sum­ma som av­sätts till bo­spa­ran­de. Re­ge­ring­en har hit­tills va­rit tyst i frå­gan. Men bo­stads­mi­nis­ter Per Bolund (MP) har – efter på­tag­lig kri­tik – på se­na­re tid för­sik­tigt öpp­nat för re­for­mer. Vi krä­ver tyd­lig­het i frå­gan och att re­ge­ring­en sät­ter ned fo­ten.

Om bo­stads­mi­nis­tern tar sitt upp­drag på all­var bör han sjö­sät­ta re­for­mer för eget ägt bo­en­de. Vi krist­de­mo­kra­ter står re­do med en po­li­tik som på rik­tigt kan hjäl­pa Sveriges unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.