Kul­tur är ing­en lyx

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Kul­tur är de­fi­ni­tivt ing­en lyx. Kul­tur är i stäl­let en lä­kan­de, he­lan­de och i många fall en bildan­de fak­tor i sam­häl­let. Jag har un­der drygt tju­go år ide­ellt ver­kat för GWO (Gö­te­borg Wind Or­chest­ra) och vid ota­li­ga till­fäl­len mötts av publik som ut­tryckt sitt väl­må­en­de efter en kon­sert, av barn och ung­dom som för­tju­sats av vad man lärt sig om bå­de geo­gra­fi, histo­ria och mu­sik i de barn- och fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­ar som re­gel­bun­det ges.

Ota­li­ga är de mu­si­ker som spe­lat på bland an­nat äldre­bo­en­den och sett hur de­men­ta håg­lö­sa män­ni­skor levt upp när de fått hö­ra väl­kän­da me­lo­di­er. Kom in­te och kal­la det för lyx!

Na­tur­ligt­vis mås­te man pri­o­ri­te­ra när peng­ar sak­nas men jag vill på­stå att sta­den Gö­te­borg in­te sak­nar peng­ar då man kun­nat läg­ga ut 138 mil­jo­ner kro­nor på ba­ra ut­red­ning­en av den nu skro­ta­de lin­ba­nan.

Ha­de man, i stäl­let för att hal­ve­ra an­sla­get till GWO, skju­tit till en 100-del, sma­ka på det, en 100-del, av det be­lop­pet, ha­de man sörjt för en vet­tig verk­sam­het un­der år 2020. Nu ho­tas i stäl­let he­la verk­sam­he­ten.

Ja, jag vet att det är oli­ka kon­ton, men även där kan man pri­o­ri­te­ra (ha­de själv en vär­me­pan­na som i hös­tas helt ovän­tat pa­ja­de och fick na­tur­ligt­vis pri­o­ri­te­ra om och ta peng­ar från re­se­kon­tot), nå­got som Gö­te­borgs stad gi­vet­vis ock­så mås­te kun­na gö­ra i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

Än en gång, kal­la in­te kul­tur för lyx utan tänk om och för­sök le­va i verk­lig­he­ten. Leif Lun­din

Ar­kiv­bild: An­ders Hof­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.