Stripp­klub­ben Chat no­ir får in­te ser­ve­ra folk­öl

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pia Svens­son pia.svens­[email protected]

Vid myn­dig­he­ter­nas be­sök på stripp­klub­ben Chat no­ir i hös­tas var fry­sen tom och mat för ser­ve­ring sak­na­des – nå­got som är ett mås­te för att få säl­ja al­ko­hol. Mot den bak­grun­den har myn­dig­he­ter­na be­slu­tat att stop­pa för­sälj­ning­en av folk­öl till gäs­ter­na.

I mit­ten på ok­to­ber ge­nom­för­de till­stånds­en­he­ten vid so­ci­al re­surs­för­valt­ning en till­syn av Chat no­ir på Bell­mans­ga­tan i cen­tra­la Gö­te­borg.

Att säl­ja folk­öl krä­ver ing­et till­stånd men är an­mäl­nings­plik­tigt och i la­gen kopp­lat till ett krav på mat­ser­ve­ring.

”Vid till­sy­nen fanns ing­en mat för ser­ve­ring. Fry­sen som ma­ten bru­ka­de för­va­ras i var tom” skri­ver in­spek­tö­ren i sitt be­slut där slut­sat­sen är att klub­ben in­te le­ver upp till mat­kra­vet och där­för för­lo­rar rät­ten att ser­ve­ra folk­öl.

Be­slu­tet fat­ta­des den 19 de­cem­ber i år och ska va­ra un­der sex må­na­der.

En­ligt so­ci­al re­surs­för­valt­ning med­de­la­des klub­ben om kra­vet på mat­ser­ve­ring se­nast 2014. I bör­jan av no­vem­ber i år in­for­me­ra­des Chat no­ir om att klub­ben var fö­re­mål för ut­red­ning och att en var­ning eller för­sälj­nings­för­bud vän­ta­de.

Äga­ren Ju­dith Alex är kri­tisk mot för­valt­ning­ens age­ran­de och har över­kla­gat be­slu­tet.

– Även om vi in­te har en stjär­na i Gui­de Miche­lin än­nu, är vår am­bi­tion en nöjd gäst och så har det va­rit i 26 år. Ett på­stå­en­de att vi skul­le ha misskött oss vid upp­re­pa­de till­fäl­len an­ser jag är fel­ak­tigt då vi 2016 blev kon­trol­le­ra­de helt utan an­märk­ning. Det är helt up­pen­bart att vår verk­sam­het ogil­las av som­li­ga och där­för mot­ar­be­tas vi på ett ohe­der­ligt vis. Vi har be­gärt in­hi­bi­tion och kom­mer gi­vet­vis att över­kla­ga, så dags­lä­get är oför­änd­rat, skri­ver hon i en kom­men­tar via mejl till GP.

I sitt ytt­ran­de till myn­dig­he­ten efter in­spek­tio­nen på­pe­kar Ju­dith Alex att hen­nes per­so­nal vid det ak­tu­el­la be­sö­ket, som sked­de i sam­ar­be­te med fle­ra and­ra myn­dig­he­ter, upp­lev­des som ostruk­tu­re­rat.

”När till­sy­nen gjor­des upp­lev­de vi si­tu­a­tio­nen som nästin­till ka­osar­tad och där­för kanske in­te rätt in­for­ma­tion gav till rätt per­son. Att de tre an­ställ­da in­te lyc­kats ge kor­rek­ta upp­gif­ter kan jag ba­ra be­kla­ga. Själv­klart säl­jer vi mat, nå­got an­nat vo­re märk­ligt bå­de ur eko­no­misk syn­punkt så­väl som ur ett ser­vice­per­spek­tiv. Det fram­går tyd­ligt i vå­ra me­ny­er och även ge­nom tav­lor på väg­gen.”

En­ligt Ju­dith Alex var klub­bens pi­ro­ger slut vid det ak­tu­el­la till­fäl­let men la­sag­ne och fem oli­ka sor­ters piz­zor ska ha ser­ve­rats sam­ma kväll.

Ti­na Norén Lal­lo är in­spek­tör vid till­stånds­en­he­ten vid so­ci­al re­surs­för­valt­ning i Gö­te­borg.

– Det fanns ing­en mat i lo­ka­len när vi var där och det spe­lar ing­en roll om de ser­ve­rar mat en­ligt reg­ler­na nu. Jag tror att de tul­lar li­te grann på det där med mat­ser­ve­ring­en och där­för har vi fat­tat det­ta be­slut, sä­ger hon.

Det är helt up­pen­bart att vår verk­sam­het ogil­las av som­li­ga och där­för mot­ar­be­tas vi på ett ohe­der­ligt vis

Ju­dith Alex äga­re till klub­ben

Bild: Petter Trens

Chat no­ir får in­te läng­re säl­ja folk­öl till si­na gäs­ter då till­stånds­en­he­ten i Gö­te­borg be­dö­mer att klub­ben in­te le­ver upp till la­gens krav på mat­ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.