Strid med tår­gas vid ame­ri­kans­ka am­bas­sa­den

Göteborgs-Posten - - Världen -

Samt­li­ga de­mon­stran­ter som at­tac­ke­rat USA:s am­bas­sad i Bag­dad läm­na­de i går om­rå­det. Till­ba­kadra­gan­det kom efter sam­man­drabb­ning­ar där sten­kast­ning be­sva­rats med tår­gas.

Be­ske­det kom efter ny­års­hel­gens ställ­nings­krig mel­lan pro­i­rans­ka de­mon­stran­ter och sä­ker­hets­styr­kor som skyd­dar den ame­ri­kans­ka am­bas­sa­den.

USA med­de­la­de att all kon­su­lär verk­sam­het i Bag­dad stop­pas till följd av oro­lig­he­ter­na.

”Al­la kon­su­lä­ra ären­den för all­män­he­ten stop­pas tills vi­da­re på grund av mi­lis­grup­per­nas at­tac­ker mot den ame­ri­kans­ka am­bas­sa­dens om­rå­de. Al­la bo­ka­de mö­ten ställs in. Ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re upp­ma­nas att in­te när­ma sig am­bas­sa­den”, skrev den ame­ri­kans­ka re­pre­sen­ta­tio­nen i Bag­dad.

Pro­tes­ten in­led­des i tis­dags när tu­sen­tals ilsk­na de­mon­stran­ter at­tac­ke­ra­de am­bas­sa­den i en pro­test mot USA:s fly­gan­grepp mot den Iran­stöd­da shi­a­mi­li­sen Hiz­bol­lah-bri­ga­der­na i Irak i sön­dags.

Pro­teströ­rel­sen, som leds av en Iran­stödd mi­lis, höll sig kvar ut­an­för am­bas­sa­dens mu­rar un­der nat­ten och kräv­de att ame­ri­kans­ka styr­kor läm­nar lan­det. På ons­dags­mor­go­nen drog sig de­mon­stran­ter när­ma­re am­bas­sa­den, tän­de eld på ame­ri­kans­ka flag­gor och kas­ta­de sten mot bygg­na­den. De möt­tes av tår­gas.

Mils­grup­pen Hashed al-Shaa­bi, vars an­häng­a­re del­tar i am­bas­sad pro­tes­ten, har upp­ma­nat de­mon­stran­ter­na att sking­ra sig, en upp­ma­ning som ver­kar ha vun­nit ge­hör.

Efter hän­del­ser­na på tis­da­gen flög USA snabbt in ma­rinkårs­sol­da­ter till am­bas­sa­den och fler sol­da­ter för­be­reds för att sät­tas in i om­rå­det de när­mas­te da­gar­na. 750 sol­da­ter har läm­nat Fort Bragg i USA. Sol­da­ter­na har skic­kats till Ku­wait och kom­mer se­dan tro­ligt­vis att fort­sät­ta till Irak, en­ligt AFP:s käl­lor.

USA:s för­svars­mi­nis­ter Mark Esper sä­ger att in­sat­sen är ade­kvat och sker i fö­re­byg­gan­de syf­te ”som svar på den för­höj­da hot­ni­vån mot ame­ri­kansk per­so­nal och verk­sam­he­ter”.

Utö­ver de styr­kor som re­dan skic­kats står yt­ter­li­ga­re 4 000 sol­da­ter re­do att åka, upp­ger käl­lor för Reu­ters och AFP.

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump be­skyl­ler Iran för at­tac­ken och har var­nat för ve­der­gäll­ning om nå­gon ame­ri­kan dö­das. Han sä­ger sig där­e­mot in­te tro att det blir krig.

– Vill jag ha det? Nej, jag vill ha fred. Jag gil­lar fred. Och Iran bor­de vil­ja ha fred mer än nå­gon an­nan, sä­ger pre­si­den­ten.

Minst 25 mi­lis­med­lem­mar upp­ges ha dö­dats i de ame­ri­kans­ka fly­gan­fal­len i sön­dags och yt­ter­li­ga­re 55 ska­dats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.