Mass­gri­pan­den när en mil­jon pro­te­ste­ra­de

Göteborgs-Posten - - Världen -

Hong­kong­bor fi­ra­de det nya året med om­fat­tan­de pro­tes­ter. En­ligt or­ga­ni­sa­tö­rer­na del­tog om­kring en mil­jon per­so­ner i de­mon­stra­tio­ner­na. Våld­sam­he­ter bröt dock ut på si­na håll, och brand­bom­ber be­sva­ra­des med tår­gas. Cir­ka 400 har gri­pits en­ligt po­lis.

Ons­da­gens pro­test, som till en bör­jan var lugn och fred­lig, fyll­de Hong­kongs ga­tor. Många höll upp si­na hän­der i luf­ten – en gest som bli­vit en sym­bol för de fem krav som pro­teströ­rel­sen rik­tat mot re­ge­ring­en. Bland dem finns en ut­red­ning av det över­våld som de­mon­stran­ter­na häv­dar att po­li­sen an­vänt.

I skym­ning­en fö­re­kom dock våld­sam­ma sce­ner. Po­li­sen för­sök­te sking­ra de­mon­stran­ter med tår­gas och av­fy­ra­de tår­gas­pa­tro­ner in i folk­sam­ling­ar där för­äld­rar gick med si­na barn. Någ­ra av de­mon­stran­ter­na kas­ta­de i sin tur ben­sin­bom­ber mot po­li­sen, rap­por­te­rar Reu­ters ut­sän­de. Spe­ci­ellt ut­satt var om­rå­det vid Nat­han Ro­ad i stads­de­len Mong Kok.

Po­li­sen med­de­la­de sent i går att om­kring 400 per­so­ner gri­pits. Som an­led­ning gavs olag­lig sam­man­komst och in­ne­hav av fö­re­mål som kun­de an­vän­das som an­falls­va­pen en­ligt po­lis­chef Jim Ng. Po­li­sen ha­de även upp­ma­nat de­mon­stran­ter­na att av­slu­ta pro­tes­ter­na ti­di­ga­re än pla­ne­rat på grund av oro­lig­he­ter.

De­mon­stran­ter har en­ligt po­li­sen haft med sig ham­ma­re och knog­järn, me­dan ma­te­ri­al för till­verk­ning av ben­sin­bom­ber har be­slag­ta­gits. Tid­ning­en South Chi­na Mor­ning Post ci­te­rar po­lis som upp­ger att de­mon­stra­tio­nen kun­de ut­gö­ra ”ett all­var­ligt hot mot all­män­he­tens sä­ker­het”.

Till skill­nad från fle­ra and­ra de­mon­stra­tio­ner ha­de ons­da­gens pro­test fått till­stånd av po­li­sen. Som ar­ran­gör stod or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil Hu­man Rights Front (CHRF), som an­ord­nat fle­ra stora de­mon­stra­tio­ner.

– Vi vän­tar oss mer för­tryck. Där­för mås­te vi ak­tivt för­be­re­da oss för kamp, var bud­ska­pet från CHRF:s Jimmy Shams tal in­för de­mon­stra­tio­nen, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

Strax efter kloc­kan nio på kväl­len lo­kal tid upp­gav ar­ran­gö­rer­na att över en mil­jon män­ni­skor del­tog i ny­års­da­gens pro­tes­ter, mer än i en lik­nan­de de­mon­stra­tion i bör­jan av ju­ni för­ra året. Upp­gif­ten har in­te be­kräf­tats av Hong­kong­po­li­sen, som vid ti­di­ga­re de­mon­stra­tio­ner re­do­vi­sat be­tyd­ligt läg­re del­ta­gar­siff­ror än ar­ran­gö­rer­na.

Ons­da­gens pro­te­stytt­ring­ar äger rum efter fle­ra kon­fron­ta­tio­ner mel­lan po­lis och de­mon­stran­ter da­gen in­nan. Bå­de tår­gas och vat­ten­ka­no­ner an­vän­des då för att sking­ra folk­mas­sor­na på ga­tor­na efter det att de­mon­stran­ter bland an­nat satt eld på någ­ra av po­li­sens av­spärr­ning­ar.

De­mon­stra­tio­ner­na i Hong­kong har på­gått i ett halv­år och ut­lös­tes se­dan Hong­kongs le­dan­de po­li­ti­ker, med den Pe­king­vän­li­ga chefs­mi­nis­tern Car­rie Lam i spet­sen, fö­re­sla­git en lag om att per­so­ner som miss­tänks för brott ska kun­na ut­läm­nas från Hong­kong till Fast­land­ski­na.

Lag­för­sla­get har dra­gits till­ba­ka, nå­got som in­te har in­ne­bu­rit ett slut för de re­ge­rings­kri­tis­ka pro­tes­ter­na, vars folk­li­ga stöd på all­var ma­ni­fe­ste­ra­des i bör­jan av de­cem­ber.

Mer än hälf­ten av in­vå­nar­na, 59 pro­cent, stöd­jer rö­rel­sen en­ligt en ny opi­ni­ons­mät­ning

Då vann kan­di­da­ter som står nä­ra pro­teströ­rel­sen en för­kros­san­de ma­jo­ri­tet av de plat­ser som stod på spel i Hong­kongs lo­ka­la val.

Och stö­det ver­kar fort­satt starkt. Mer än hälf­ten av Hong­kong­bor­na, 59 pro­cent, stöd­jer rö­rel­sen, en­ligt en färsk opi­ni­ons­un­der­sök­ning som ny­hets­by­rån Reu­ters be­ställt av in­sti­tu­tet Hong Kong Pub­lic Opi­ni­on Re­se­arch In­sti­tu­te.

Bil­der: Vin­cent Yu

Hong­kong­bor del­tar i den pro-de­mo­kra­tis­ka de­mon­stra­tio­nen på ny­års­da­gen. De upp­sträck­ta hän­der som syns här och där är en sym­bol för pro­teströ­rel­sens fem krav, bland an­nat en ut­red­ning om po­lis­bru­ta­li­tet samt att chefs­mi­nis­tern och he­la den lag­stif­tan­de för­sam­ling­en ska ut­ses i all­män­na val.

De­mon­stran­ter hålls kvar av po­li­sen i sam­band med går­da­gens marsch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.