Yl­va Eken­dahl

Göteborgs-Posten - - Namn -

Yl­va Eken­dahl, Ro­senlund, Spar­re­holm, har av­li­dit i en ål­der av 70 år. När­mast sör­jan­de är ma­ken Björn och so­nen Jo­ar.

Vi tän­ker på Yl­va. Allt bör­ja­de en vin­ter­dag med att vi, ny­in­flyt­ta­de vid sjön Bå­ven, fick syn på två väst­gö­ta­spet­sar på isen. Sam­ma hund­ras som vår och vi knac­ka­de på näs­ta dag och blev bjud­na på te. Det­ta in­led­de en varm vän­skap fa­mil­jer­na emel­lan.

Nu står Yl­vas stol tom men hen­nes man Björn finns kvar och hun­dar­na.

I Yl­vas ar­bets­rum häng­er en enorm släkt­kar­ta. Med hjälp av spa­ra­de brev, ar­ve­gods och dag­böc­ker be­na­de Yl­va ut, hit­ta­de och ri­ta­de upp. Hon kun­de fa­mil­jens röt­ter i Frank­ri­ke, Eng­land och Sve­ri­ge långt bort i 1500-ta­let.

Vi häng­de knappt med i al­la vind­lan­de be­rät­tel­ser kring män­ni­sko­ö­den och fö­re­mål som al­la har en egen histo­ria. De ja­pans­ka färg­trä­snit­ten och de ljuv­ligt bro­de­ra­de ita­li­ens­ka sil­kes­strum­por­na från 1800-ta­let sti­ger sär­skilt fram ur min­net.

Även i nu­ti­den finns en rik krets med vän­ner, släk­ting­ar och gran­nar som in­för­li­vas i sköt­seln kring det gam­la ärv­da bo­stäl­let Ro­senlund vid Bå­vens strand. De kom­mer och hjäl­per till att hös­ta hö, stap­la ved, fånga kräf­tor eller stängs­la för dju­ren. Ett un­der­bart sätt att um­gås.

Björn väx­la­de över till att bli hem­ma­pap­pa och bon­de med höns, får, jer­sey­kor och is­lands­häs­tar. Yl­va ar­be­ta­de som ad­mi­nist­ra­tiv chef på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet un­der många år.

En dag kom hon hem med en sti­lig guld­kloc­ka för lång och tro­gen tjänst som hon di­rekt gav till Björn för att han stän­digt skött markser­vicen och skjut­sat till bus­sen som tog hen­ne vi­da­re in mot Stock­holm.

Yl­va var strå­lan­de in­te ba­ra till ut­se­en­det, hon ha­de espri och för­må­gan att få män­ni­skor att kän­na sig be­kvä­ma i hen­nes säll­skap. På ter­ras­sen om som­ma­ren ser­ve­ra­de hon gin&to­nic med is på ett all­de­les sär­skilt sätt med fisk­lju­sen svä­van­de över sjön me­dan ci­tro­nen pres­sa­des över gla­set av hen­nes vack­ra hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.