Knapp mil­jon till två pro­jekt i Bo­hus­län

Göteborgs-Posten - - Namn -

Två pro­jekt inom Le­a­der Söd­ra Bo­hus­läns om­rå­de till­de­la­des ny­li­gen sam­man­lagt 866 000 kro­nor. Pro­jek­ten hand­lar bå­da om att för­bätt­ra den lo­ka­la ser­vicen ge­nom att ge män­ni­skor möj­lig­he­ter till re­kre­a­tion på oli­ka sätt. De nya pro­jek­ten är:

Ak­ti­vi­tets­ba­se­rad mö­tes­plats för al­la. Mo­tion i kom­bi­na­tion med ge­men­skap är ett vin­nan­de kon­cept som Åstols Idrotts­säll­skap har ta­git fas­ta på. I pro­jek­tet kom­mer man att ska­pa en ge­ne­ra­tions­ö­ver­skri­dan­de mö­tes­plats med ut­sikt över väs­ter­ha­vet. Det ska an­läg­gas ut­om­hus­gym, bou­le­ba­na, be­ach­vol­ley­boll­ba­na och sam­tals­bän­kar och des­sa knyts sam­man med gräs och ”rum” för sam­tal och vi­la. Pro­jek­tet be­vil­ja­des 406 000 kro­nor och pla­ne­ras att va­ra fär­digt and­ra hal­van av 2020.

Gustafs­berg – plat­sens be­rät­tel­ser. Gustafs­berg har va­rit en plats för re­kre­a­tion i hund­ra­tals år. Histo­ri­er­na är många och nu kom­mer des­sa även all­män­he­ten till del ge­nom att rus­ta upp gam­la sti­gar och kom­plet­te­ras med nya sträc­kor så att det åter går att ta stär­kan­de pro­me­na­der i en­lig­het med Dr. Marins or­di­na­tion, kuror­tens förs­ta bad­lä­ka­re år 1810. Det finns fler spän­nan­de be­rät­tel­ser som ska få kom­ma fram ge­nom skylt­ning och in­for­ma­tion. Pro­jek­tet, som är en för­läng­ning av ett på­gåen­de pro­jekt, drivs av Des­ti­na­tion Ud­de­val­la och be­vil­ja­des 460 000 kro­nor till de nya ak­ti­vi­te­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.