Lennart ska­par konst av GP:s bil­der och tid­nings­ru­bri­ker

Göteborgs-Posten - - Kultur - Carl Pe­ters­son Mo­berg carl.mo­[email protected]

Lennart Myr­berg är en mång­å­rig bild­konst­när som gör konst av bil­der och tex­ter han hit­tar i Gö­te­borgs-Pos­ten. Nu stäl­ler han och fle­ra and­ra konst­nä­rer från den dag­li­ga verk­sam­he­ten Kul­tur­lab­bet ut si­na als­ter i Victo­ri­a­pas­sa­gen.

”Spi­ken i kis­tan” står det på en tyg­kas­se. Tex­ten är häm­tad från ru­bri­ken till en in­sän­da­re i GP om att väl­färds­sy­ste­met miss­bru­kas. Ovan­för syns en bild av Hans-Erik Dy­vik Hus­by. Den är teck­nad efter ett fo­to som togs när den for­ne Tur­bo­negro-sång­a­ren in­ter­vju­a­des in­för pre­miä­ren av ”Troll­flöj­ten”.

– Jag tyc­ker att det är så ro­ligt när man hit­tar en bild i Gö­te­borgs-Pos­ten och sen en text som pas­sar, sä­ger Lennart Myr­berg.

I åra­tal har han ar­be­tat som bild­konst­när på Kul­tur­lab­bet, en dag­lig verk­sam­het som star­ta­de 2001 och som vän­der sig till kul­tur­ar­be­ta­re inom bild-, scen- och ord­konst med in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Un­der de­cem­ber stäl­ler han och öv­ri­ga från Kul­tur­lab­bet ut i en po­pup-bu­tik i Victo­ri­a­pas­sa­gen.

Där häng­er stor­slag­na jul­kran­sar som fle­ra av konst­nä­rer­na har ar­be­tat med till­sam­mans. På väg­gar­na häng­er ock­så Lennart Myr­bergs tav­lor. Mo­ti­ven vi­sar kän­da per­so­ner men ock­så Kul­tur­lab­bets lo­ka­ler i Biskops­går­den. Väl­kom­po­ne­ra­de och färg­ri­ka mål­ning­ar mö­ter teck­na­de bil­der och fi­gu­rer.

– Det där är Las­se Ste­fanz, sä­ger Lennart Myr­berg och pe­kar.

– Jag har sett dem på Li­se­berg och har 129 ski­vor med dem. Jag har teck­nat 66 bil­der på dem, fort­sät­ter han.

För till­fäl­let ar­be­tar Lennart Myr­berg fram­för allt med tyg­kas­sar. Där kom­bi­ne­rar han på ett fi­nur­ligt sätt bild och text i sitt konst­ska­pa­de. Han lä­ser GP var­je dag, för han är näm­li­gen in­tres­se­rad av det som hän­der i Gö­te­borg. Och det är från tid­nings­si­dor­na har häm­tar upp­sla­gen till si­na als­ter.

– Jag tit­tar myc­ket i tid­ning­en och när jag blädd­rar stan­nar jag upp när jag ser nå­got spe­ci­ellt in­tres­sant, sä­ger han.

Lennart Myr­berg har i över tju­go år som bild­konst­när byggt upp en stora va­na i sin konst­ut­öv­ning. Var­je dag lyc­kas han ska­pa mel­lan en och tre nya tyg­kas­sar. Och de är po­pu­lä­ra.

Kul­tur­lab­bet flyt­ta­de in i po­pup-bu­ti­ken den förs­ta de­cem­ber. Un­der den ti­den har det va­rit ett stort an­tal be­sö­ka­re i bu­ti­ken och en hel del har köpt med sig kas­sar hem. Vis­sa ska rent av ha skic­kats ut­an­för sta­dens grän­ser, så långt som till Eng­land.

– Jag tyc­ker att det har gått bra. Jag har sålt ung­e­fär tret­tio kas­sar tror jag.

Lennart Myr­berg och de öv­ri­ga konst­nä­rer­na är kvar i po­pup-bu­ti­ken till den tolf­te januari. Fram till dess kom­mer han fort­sät­ta att gö­ra tyg­kas­sar. Och nu får han ock­så möj­lig­het att an­vän­da sig själv som mo­tiv.

– Det är väl­digt ro­ligt. Nu blir jag känd, kon­sta­te­rar Lennart Myr­berg.

Bil­der: Olof Ohls­son

Lennart Myr­berg har ar­be­tat som bild­konst­när i över tju­go år.

För till­fäl­let gör han konst av tid­nings­ar­tik­lar. där pro­ces­sen bör­jar med att han väl­jer en bild.

Han ar­be­tar inom den dag­li­ga verk­sam­he­ten Kul­tur­lab­bet som nu stäl­ler ut i Vi­co­ri­a­pas­sa­gen.

Mo­ti­vet väl­jer han ut­i­från vad som in­tres­se­rar ho­nom. till ex­em­pel bygg­na­der, hun­dar eller män­ni­skor som ser gla­da ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.