Vin­ter i P1: Jo­han Rock­ström

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik - Carl Pe­ters­son Mo­berg

2015 var Jo­han Rock­ström bå­de som­marpra­ta­re och vin­terpra­ta­re. Då sam­la­des män­ni­skor i re­kor­dan­tal på ga­tor­na och i Pa­ris på­gick för­hand­ling­ar­na om ett nytt och starkt kli­matav­tal.

Då för­kla­ra­de Jo­han Rock­ström att det var nu eller ald­rig. Att det var ett all­var­ligt lä­ge men att det fort­fa­ran­de fanns tid och att han glad­des åt de många po­si­ti­va ini­ti­a­tiv han såg runt om­kring sig.

Det var då.

”I mitt som­mar i P1 för fem år se­dan var jag fort­fa­ran­de op­ti­mis­tisk. Fönst­ret var fort­fa­ran­de på vid ga­vel och pla­ne­ten gav in­te allt­för stora skäl till ka­ta­stro­fal oro. Nu är det an­norlun­da. I dag är jag ge­nu­int oro­lig. Jag vet in­te om vi kom­mer att kla­ra det här. Jag kom­mer att bik­ta mig, strö ve­ten­skap­ligt salt i så­ren, ut­ly­sa krig, upp­ma­na till re­vo­lu­tion och be­rät­ta vad som mås­te ske i värl­den de kom­man­de tio åren”.

Or­den kom­mer re­dan in­nan förs­ta lå­ten och låt två – ”Lo­vely” av Bil­lie Ei­lish och Khalid – hin­ner in­te ens bör­ja lju­da för­rän vin­terpra­tet har bli­vit en ele­gi över det för­lo­ra­de. Som att vi på 40 år har lyc­kats för­in­ta 60 pro­cent av al­la rygg­rads­djur, som den väst­af­ri­kans­ka svar­ta nos­hör­ning­en, den asi­a­tis­ka flod­del­fi­nen och den tas­mans­ka ti­gern.

I vin­terpra­tet går Jo­han Rock­ström se­dan ige­nom den se­nas­te forsk­ning­en. Vad som mås­te gö­ras (för det finns fort­fa­ran­de tid). Upp­ma­nar till pla­ne­tärt nöd­lä­ge, spe­lar lju­d­il­lust­ra­tio­ner från po­li­ti­ker och slår till­ba­ka mot kli­matskep­ti­ker.

Men så kan han än­då in­te hål­la sig, utan mås­te gå upp på slu­tet. I god Rock­strö­man­da lis­tar han där­för även det po­si­ti­va. Folk­rö­rel­sen, Gre­ta och att le­gen­da­ris­ka mc-mär­ket Har­ley Da­vid­son nu bör­jar re­san mot elekt­ris­ka mo­tor­cyklar.

– Och kan Har­ley, ja då kan värl­den, får bli slut­kläm­men.

Bild: Mat­ti­as Ahlm/Sveriges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.