Ny­li­gen i fäng­el­se för sex­brott mot barn – döms igen

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­[email protected]

I maj 2015 döm­des man­nen till fy­ra och ett halvt års fäng­el­se för bland an­nat en se­rie barn­våld­täk­ter. Här om­da­gen fäll­des han på nytt för sex­brott mot min­derå­ri­ga.

– Skul­le du vil­ja va­ra snus­kig? Skic­ka en bild till mig så får du li­te peng­ar, skrev 32-åring­en i ett sms till en el­va­å­rig flic­ka.

Man­nen, som är bo­satt på Hi­sing­en, släpp­tes vill­kor­ligt ur fäng­el­se i no­vem­ber 2017. Då åter­stod en straff­tid på ett och ett halvt år. Den­na fri­giv­ning an­ses nu som för­ver­kad.

Un­der vå­ren och som­ma­ren i år åter­upp­tog han näm­li­gen si­na kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter, rik­ta­de mot småtje­jer i låg och mel­lan­sta­di­e­ål­dern.

De­ras in­bör­des kon­tak­ter har i hu­vud­sak skett via mo­bil­te­le­fon, surf­plat­ta och da­tor. Vis­sa av kon­ver­sa­tio­ner­na har åter­ska­pats av po­li­sens ut­re­da­re:

”Vi­sa dina tro­sor”, ”Vill du gö­ra bus för mig?”, ”Skul­le du vil­ja va­ra na­ken för mig?”, ”Vill du pus­sas?” och ”Vet du vad run­ka är?” är ett par ex­em­pel.

En­ligt tings­rät­ten har dock in­te 32-åring­en un­der nå­gon av de många gär­ning­ar­na upp­trätt hot­fullt mot flic­kor­na.

Man­nen greps och häk­ta­des i sep­tem­ber.

De mest flag­ran­ta över­grep­pen den­na gång är tre fall av grovt ut­nytt­jan­de av barn för sex­u­ell po­se­ring. Off­ren är föd­da 2008, 2009 och 2010.

För det­ta, plus ett an­tal för­söks­brott och en mas­sivt be­slag av ”sär­skilt hän­syns­lö­sa” barn­por­no­gra­fis­ka fil­mer och bil­der, blir på­följ­den två års fäng­el­se.

Till det­ta ad­de­ras allt­så de 18 må­na­der av fri­hets­be­rö­van­de som 32-åring­en slapp i för­ra vän­dan.

An­nat al­ter­na­tiv fanns in­te, en­ligt rät­ten, med tan­ke på de om­fat­tan­de åter­fal­len i sam­ma typ av brotts­lig­het.

Av en mind­re rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning fram­går att man­nen in­te li­der av nå­gon all­var­lig psy­kisk stör­ning.

32-åring­en har var­ken er­känt eller be­stri­dit, utan kon­sta­te­ra­de ba­ra un­der för­hand­ling­en att han ingen­ting minns på grund av be­rus­ning och då­ligt psy­kiskt må­en­de.

När det gäl­ler den grova barn­por­ren för­ne­kar man­nen be­stämt att han in­gått i pe­do­fil­nät­verk och spri­dit ned­lad­dat ma­te­ri­al vi­da­re till and­ra.

Han ska ock­så be­ta­la sam­man­lagt 70 000 kro­nor i ska­de­stånd till sju unga mål­sä­gan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.