Har du ned­satt hör­sel?

Ty­pis­ka tec­ken på hör­sel­ned­sätt­ning

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Jes­si­ca Kihlsten, leg. au­di­o­nom/pro­dukt­spe­ci­a­list på Au­di­oNo­va ar­be­tar med att för­bätt­ra livs­kva­li­te­ten för al­la med en hör­sel­ned­sätt­ning.

Tyc­ker din om­giv­ning att du har högt ljud på te­ven? Tyc­ker du att and­ra ta­lar tyst eller rent av mum­lar? Det kan va­ra tec­ken på att du har en hör­sel­ned­sätt­ning. Då är du in­te en­sam, när­ma­re 1,5 mil­jo­ner per­so­ner i Sve­ri­ge har nå­gon form av ned­satt hör­sel. Gör ett hör­sel­test på en av vå­ra au­di­o­nom­mot­tag­ning­ar så får du svar di­rekt på hur din hör­sel mår. ”Om jag ha­de ve­tat att jag skul­le hö­ra så här bra igen ha­de jag skaf­fat hö­r­ap­pa­rat för länge se­dan”. Det får jag of­ta hö­ra när en kund har pro­vat sin hö­r­ap­pa­rat för förs­ta gång­en. Det sä­ger Jes­si­ca Kihlsten leg. au­di­o­nom och pro­dukt­spe­ci­a­list på Au­di­oNo­va. – Det är fan­tas­tiskt att se hur gla­da kun­der­na blir när de åter­i­gen kan hö­ra vad and­ra sä­ger. Att be­hö­va be folk upp­re­pa vad de sagt eller rent av gis­sa sig till vad and­ra sä­ger är be­svä­ran­de. Så pass be­svä­ran­de att en hel del drar sig för att um­gås med nä­ra och kä­ra, be­rät­tar Jes­si­ca Kihlsten. Det är helt na­tur­ligt att vi hör säm­re när vi blir äld­re. Med ål­dern får vi allt svå­ra­re att tol­ka och upp­fat­ta vis­sa ljud, som till ex­em­pel kon­so­nan­ter. Där­för kan man lätt för­väx­la ord som katt och hatt.

Ty­pis­ka tec­ken

Ett förs­ta tec­ken på ned­satt hör­sel kan va­ra att du får svå­ra­re att upp­fat­ta vad som sägs i mil­jö­er med stö­ran­de bak­grunds­ljud, som till ex­em­pel i en re­stau­rang. Ett an­nat kan va­ra att vän­ner och be­kan­ta på­pe­kar att du har hört fel. Och det kan va­ra att du hö­jer vo­ly­men på tv och ra­dio, och har svårt att upp­fat­ta vad som sägs un­der ett te­le­fon­sam­tal. En hör­sel­ned­sätt­ning kan även le­da till hu­vud­värk, när du stän­digt är tvung­en att an­stränga dig för att hö­ra vad som sägs.

Tve­ka in­te – sök hjälp idag

Bäs­ta sät­tet att ta re­da på om du har en hör­sel­ned­sätt­ning eller en hör­sel­ska­da är att gö­ra ett hör­sel­test på en au­di­o­nom­mot­tag­ning. Här får du ock­så till­fäl­le att dis­ku­te­ra din si­tu­a­tion som du eller dina an­hö­ri­ga upp­le­ver den. – Det går all­tid att få hjälp och stöd vid ned­satt hör­sel. Med ny och för­bätt­rad tek­nik, som an­pas­sas in­di­vi­du­ellt efter dina be­hov, är det möj­ligt att åter hö­ra klart och tyd­ligt i al­la si­tu­a­tio­ner. Även i mil­jö­er med stö­ran­de bak­grunds­ljud. Du kan få ett fun­ge­ran­de var­dags­liv och um­gås med dina vän­ner, utan att stän­digt be dem upp­re­pa vad de sagt, av­slu­tar Jes­si­ca Kihlsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.