Sve­ri­ge klart för se­mi ef­ter ut­klass­ning

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Andreas Johns­son andreas.jo­hans­songp.se

Ju­niorkro­nor­na möt­te hem­ma­na­tio­nen Tjec­ki­en i JVM i is­hoc­key i går kväll, och kla­ra­de upp­gif­ten ga­lant – Sve­ri­ge vann över­läg­set, och nu vän­tar se­mi­fi­nal mot Ryss­land.

Ju­niorkro­nor­na lev­de upp till fa­vo­rit­ska­pet. 5-0 mot Tjec­ki­en och Sve­ri­ge kan blic­ka mot ett se­mi­fi­nal­mö­te med Ryss­land.

Utö­ver en för­mo­dad hem­ma­för­del för Tjec­ki­en var det Sve­ri­ge som gick in i mö­tet som sto­ra fa­vo­ri­ter, nå­got man lev­de upp till di­rekt. Förs­ta pe­ri­o­den in­le­des av en do­mi­nant in­sats där tjec­ker­na, del­vis på grund av fler­ta­let ut­vis­ning­ar, tryck­tes ned i den eg­na zo­nen.

Till slut kun­de in­te Tjec­ki­en hål­la un­dan och i powerplay kun­de Nils Hög­lan­der ploc­ka upp en re­tur och läg­ga in puc­ken i ett, så gott som, öp­pet mål.

Det går även att gö­ra mål med en man mind­re på isen. Det be­vi­sa­de Hu­go Gustafs­son, som dess­utom fick god hjälp av Lu­kas Dostal. Den tjec­kis­ke mål­vak­ten skul­le ba­ra ploc­ka upp puc­ken bakom mål och läg­ga den till en lag­kam­rat, men en fram­stör­tan­de Gustafs­son ploc­ka­de istäl­let upp puc­ken som han se­dan kun­de läg­ga i ett helt tomt mål.

– Jag såg ba­ra att puc­ken åk­te ner mot mål­vak­ten och såg att de ha­de en back på ena si­dan. Så jag för­sök­te ba­ra stänga den bac­ken och mål­vak­ten pas­sa­de rätt på bla­det. Så det va­ra ba­ra att läg­ga in den, sä­ger Gustafs­son till SVT ef­ter förs­ta pe­ri­o­den.

Nils Hög­lan­der har im­po­ne­rat ge­nom he­la JVM och mot Tjec­ki­en tog han på all­var upp kam­pen om skyt­te­li­ga-led­ning­en. Ba­ra 45 se­kun­der in i den and­ra pe­ri­o­den smäll­de Rög­le-ta­lang­en i sitt and­ra mål ge­nom ett di­rekt­skott i slot­tet.

Må­let var hans fem­te i tur­ne­ring­en.

– Jag har fått två gans­ka lät­ta mål. Men jag fort­sät­ter skju­ta och är där fram­me, då tril­lar puc­ken in, sä­ger Hög­lan­der till SVT.

Det var dock in­te ba­ra de of­fen­si­va spe­lar­na som le­ve­re­ra­de. När Tjec­ki­en allt mer kom in i mat­chen stod Hu­go Al­ne­felt för ett lugn mel­lan stol­par­na och bjöd bland an­nat på en rik­tigt svet­tig räddning i slu­tet av mel­lan­ak­ten.

Al­ne­felt fick även be­kän­na färg när Ja­ro­mir Pyt­lik kom helt fri i box­play. HV71-mål­vak­ten var åter­i­gen lugn och be­härs­kad när han tog skot­tet med plock­handsken.

Även Sve­ri­ge bjöds på ett fri­lä­ge, men Berg­gren drogs ner in­nan han hann skju­ta och do­ma­ren sig­na­le­ra­de för straff.

Victor Sö­der­ström fick för­tro­en­det. Den tek­nis­ke bac­ken gjor­de in­te för­bunds­kap­ten To­mas Mon­tén be­svi­ken, bjöd på någ­ra ky­li­ga fin­ter och sat­te 4–0-puc­ken.

Tjec­ker­nas hopp om en se­mi­fi­nal var för­lo­rat. 5–0-må­let föll och den tred­je pe­ri­o­den blev mer av en trans­port­sträc­ka, un­der vil­ken hem­ma­na­tio­nen även till­de­la­des ett match­straff ef­ter en slas­hing mot Lucas Ray­mond.

Där­med kan Sve­ri­ge sik­ta in sig på att ta sig ann Ryss­land i jak­ten på en fi­nal­plats.

Bild: Si­mon Haste­gård

När Tjec­ki­en allt mer kom in i mat­chen stod mål­vak­ten Hu­go Al­ne­felt för ett lugn mel­lan stol­par­na och bjöd påsvet­ti­ga rädd­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.