Svä­van­de ljuslyk­tor or­sa­ka­de brand på zoo

Göteborgs-Posten - - Världen -

Tyskland: Bran­den i ett ap­hus på ett zoo i den tys­ka sta­den Kre­f­eld, som led­de till att ett 30-tal djur dog or­sa­ka­des tro­li­gen av svä­van­de ljuslyk­tor, upp­ger po­li­sen. En kvin­na i 60-års­ål­dern och hen­nes två vux­na dött­rar har med­gett att de skic­kat upp fem svä­van­de ljuslyk­tor i när­he­ten av djur­par­ken på ny­årsaf­ton, skri­ver Der Spi­e­gel.

Svä­van­de ljuslyk­tor är se­dan 2009 för­bjud­na att an­vän­da i del­sta­ten Nordrhe­in-West­fa­len, där Kre­f­eld lig­ger, men kvin­nor­na ska in­te ha va­rit med­vet­na om för­bu­det el­ler brand­ris­ken.

I bran­den dog bland an­nat fem oran­gu­tang­er, en väst­af­ri­kansk schim­pans och två låg­lands­go­ril­lor. Ap­hu­set brann ner till grun­den men två schim­pan­ser kla­ra­de sig med lät­ta­re ska­dor, lik­som en grupp go­ril­lor i en när­lig­gan­de bygg­nad.

En­ligt en ta­les­per­son för brand­kå­ren är man över­ras­kad över det snab­ba brand­för­lop­pet. Nå­got brand­skydds­sy­stem fanns in­te i bygg­na­den. (TT)

Ar­kiv­bild: Alex­an­der Forstreu­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.