IS låg bakom po­li­s­at­tack i In­gu­sji­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ryss­land: De män som at­tac­ke­ra­de en po­lis­po­ste­ring i sta­den Ma­gas i den rys­ka del­re­pu­bli­ken In­gu­sji­en på ny­årsaf­ton var an­häng­a­re till terrorgrup­pen IS, med­de­lar grup­pen via sitt pro­pa­gan­da­or­gan Amaq.

En po­lis dö­da­des i då­det då at­ten­tats­män­nen först kra­scha­de en bil i en bygg­nad och där­ef­ter gick till at­tack be­väp­na­de med kni­var. En av an­gri­par­na sköts till döds me­dan den and­ra ska­da­des och vår­das på sjuk­hus.

In­gu­sji­en lig­ger i nor­ra Kau­ka­sus, ett om­rå­de där våld­sam­ma isla­mis­tis­ka grup­per fått fäs­te se­dan Sov­je­tu­ni­o­nens fall. IS räk­nar det som en del av sitt ka­li­fat och häv­dar att den ut­fört fle­ra at­tac­ker i om­rå­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.