Brit­tisk ils­ka mot cyp­ri­o­tiskt våld­täkts­fall

Göteborgs-Posten - - Världen - Ju­li­us Bengts­son

Ett upp­rop som upp­ma­nar brit­ter att in­te åka till Cy­pern har star­tat ef­ter en upp­märk­sam­mad dom. En ung brit­tisk kvin­na på­stås ha lju­git om en grupp­våld­täkt hon an­mält. Cy­perns re­ge­ring för­sva­rar do­men.

Vad som bör­ja­de som ett våld­täkts­fall i se­meste­ror­ten Ay­ia Na­pa har bli­vit nå­got som dis­ku­te­ras på högs­ta po­li­tis­ka ni­vå. I cent­rum står en 19-årig kvin­na som en­ligt en cyp­ri­o­tisk dom­stol gett fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om en grupp­våld­täkt som hon an­mäl­de i ju­li för­ra året.

Men en­ligt kvin­nan har hon bli­vit förd bakom lju­set av det cyp­ri­o­tis­ka rätts­sy­ste­met. Un­der för­hör ska hon ha tving­ats er­kän­na att våld­täk­ten in­te ägt rum och även för­måtts dra till­ba­ka sin an­mä­lan. De 12 ut­pe­ka­de män­nen har al­la fri­ats och släppts.

Do­men, som kan le­da till uppe­mot ett års fäng­el­se, har av den brit­tis­ka re­ge­ring­en kal­lats för ”djupt oro­an­de”, en­ligt BBC. Den har ock­så väckt vre­de bland brit­ter. På so­ci­a­la me­di­er sprids upp­ma­ning­ar om att boj­kot­ta Cy­pern som tu­ristre­se­mål, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an.

Trots det öka­de tryc­ket ver­kar in­te Cy­perns re­ge­ring va­ra be­redd att ge någ­ra ef­ter­gif­ter. Hit­tills har kri­ti­ken mötts av ut­ta­lan­den som ut­tryc­ker re­ge­ring­ens ful­la för­tro­en­de för lan­dets rätts­sy­stem.

Ar­kiv­bild: Philip­pos Christou

Den unga kvin­nan, som på bil­den syns läm­na dom­sto­len i Fa­ma­gus­ta, ris­ke­rar uppe­mot ett års fäng­el­se ef­ter do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.