Män­ni­sko­krop­pen på ut­ställ­ning

Ut­ställ­ning­en ”Re­al hu­man bo­di­es”, be­stå­en­de av 250 au­ten­tis­ka lik­de­lar, har haft pre­miär i Gö­te­borg. Be­sö­ka­re tog till­fäl­let i akt att ut­fors­ka män­ni­sko­krop­pen. Sam­ti­digt har ut­ställ­ning­en kri­ti­se­rats för att va­ra oe­tisk.

Göteborgs-Posten - - Kultur & Sport - Alex­an­der Hult­man alex­an­der.hult­[email protected]

På tors­da­gen ha­de ut­ställ­ning­en ”Re­al hu­man bo­di­es”, be­stå­en­de av 250 au­ten­tis­ka lik­de­lar, pre­miär i Gö­te­borg. Be­sö­ka­re tog till­fäl­let i akt att ut­fors­ka män­ni­sko­krop­pen. Sam­ti­digt har ut­ställ­ning­en kri­ti­se­rats för att va­ra oe­tisk, men ska­pa­ren Hu­bert Hup­pertz slår ifrån sig. – Det hand­lar om att lä­ra sig om män­ni­sko­krop­pen, in­te att se de dö­da krop­par­na.

I ut­ställ­nings­hal­len en trap­pa upp på Park Avenue Ho­tell har nio ful­la krop­par och runt 250 kropps­de­lar pla­ce­rats. Det rör sig om lung­or, hjärn­de­lar he­la fos­ter, tu­mö­rer och köns­or­gan, upp­ställ­da på bord runt om i sa­len, till det ana­to­mis­ka be­skriv­ning­ar och plan­scher av det slag man hit­tar på lä­kar­mot­tag­ning­ar.

Ut­ställ­ning­en ”Re­al hu­man bo­di­es” har ska­pats av tys­ken Hu­bert Hup­pertz och har be­sökt över 200 eu­ro­pe­is­ka stä­der de se­nas­te sex åren.

Bland de mer po­pu­lä­ra ut­ställ­nings­ob­jek­ten åter­finns på ett av bor­den. Två lung­or. En röd, kött­lik­nan­de vo­lu­mi­nös sak, den and­ra svart och skrum­pen. Med hjälp av en pump kan man mä­ta de­ras ka­pa­ci­tet. De bru­kar in­tres­se­ra de barn och ung­doms­grup­per som be­sö­ker ut­ställ­ning­en.

– En del ung­do­mar slu­tar rö­ka ef­ter att ha sett ut­ställ­ning­en, sä­ger Hu­bert Hup­pertz.

Ut­ställ­ning­en har kan­tats av kon­tro­ver­ser. Kri­ti­ker har ock­så lyft frå­gan huruvi­da det är etiskt för­svar­bart att stäl­la ut dö­da män­ni­skor. Och även om krop­par­na do­ne­rats fri­vil­ligt till ve­ten­ska­pen: var går grän­sen mel­lan ve­ten­skap och un­der­håll­ning?

– Det är in­te oe­tiskt, för al­la har skri­vit på för ve­ten­ska­pen och den ana­to­mis­ka un­der­vis­ning­en. Vad vi gör här är ana­to­mi, det är in­te konst el­ler nå­got sånt. Det hand­lar om att lä­ra sig om män­ni­sko­krop­pen, in­te att se de dö­da krop­par­na.

Hu­bert Hup­pertz sä­ger att han ald­rig haft pro­blem med svens­ka myn­dig­he­ter, och att ut­ställ­ning­en är god­känd på EU-ni­vå. Där­e­mot har ar­ran­gö­rer fått kal­la föt­ter ef­ter att me­dia ställt frå­gor, me­nar han. Bland an­nat när han skul­le stäl­la ut i Gö­te­borg 2016.

– Ibland går det ryk­ten att ske­let­ten kom­mer från ki­ne­sis­ka fång­ar el­ler lik­nan­de.

Be­sö­kar­na ver­kar de­la Hu­bert Hup­pertz tan­kar. Se­basti­an Palm, Ma­lin Lindström och Em­ma Kum­lin är någ­ra av de som ta­git sig till ho­tel­let. Ma­lin ar­be­tar som mas­sa­ge­te­ra­peut och vil­le få en dju­pa­re för­stå­el­se för det hon ar­be­tar med.

– Jag tän­ker att det är in­tres­sant att se det i verk­lig­he­ten och in­te ba­ra ana­to­mi­böc­ker el­ler på pa­ti­en­ter, ut­an så här ser det ut om man tar bort allt det ytt­re, sä­ger Ma­lin Lindström.

– Mest tyc­ker jag det är vac­kert fak­tiskt, att det som jag kän­ner un­der mi­na hän­der får jag nu se.

Ni tyc­ker in­te det är pro­ble­ma­tiskt att stäl­la ut lik­de­lar­na så här?

– Fast de har ju bli­vit do­ne­ra­de, så det är ju någon­ting man gör för ve­ten­ska­pen, så det är inga kons­tig­he­ter, sä­ger Se­ba­si­tan Palm.

– De får ju le­va för evigt på nå­got sätt. Så jag tror de är gla­da för det, sä­ger Ma­lin Lindström.

Ma­til­da Wahl­ström-Rof­fel, 7, och Max­i­mi­li­an Wahl­ström-Rof­fel, 11, har till­sam­mans med sin mam­ma Jen­ni­fer Rof­fel åkt in från Ale.

Max­i­mi­li­an, 11, tyck­te att krop­pen med ut­dra­gen skal­le och in­nan­mä­te var in­tres­sant, men ock­så overk­lig. Ma­til­da spa­na­de in bor­det med lung­or­na, och blev in­te sär­skilt su­gen på att bör­ja rö­ka.

Mest äck­ligt el­ler mest spän­nan­de?

– Mest spän­nan­de, sä­ger Max­i­mi­li­an.

– Men li­te äck­ligt, sä­ger Ma­til­da.

Bild: Pet­ter Trens

Lung­or från rö­ka­re re­spek­ti­ve ic­ke-rö­ka­re. Man kan med hjälp av en pump upp­skat­ta de­ras ka­pa­ci­tet, och re­sul­ta­tet är minst sagt va­ri­e­ran­de.

He­la ske­lett var­vas med mind­re de­lar som fö­re­stäl­ler allt från njursten till le­ver­can­cer.

Två mänsk­li­ga rygg­ra­der. På den hög­re kan man se att rygg­ra­den bru­tits.

Bil­der: Pet­ter Trens

Jen­ni­fer Rof­fel, Max­i­mi­li­an Wahl­ström-Rof­fel och Ma­til­da Wahl­ström-Rof­fel tyck­te att ut­ställ­ning­en var spän­nan­de men ock­så li­te ”äck­lig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.