Tu­sen in­ti­ma brev ska ge ny bild av TS Eli­ot

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Lit­te­ra­tur: 1 131 brev skriv­na av den ge­ni­för­kla­ra­de po­e­ten TS Eli­ot till sin mu­sa och för­trog­na Emily Ha­le ska för förs­ta gång­en lä­sas av ef­ter­värl­den. Bre­ven skrevs mel­lan 1930 och 1956 och do­ne­ra­des av Emily Ha­le till Prin­ce­tons uni­ver­si­tets­bib­li­o­tek i USA, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Där har de le­gat för­seg­lad i tolv trälå­dor i över 60 år. Ha­les krav var att ing­en skul­le få lä­sa bre­ven för­rän 50 år ef­ter pa­rets bort­gång. Han dog 1965 och hon 1969.

För­hopp­ning­en är att bre­ven kan ge yt­ter­li­ga­re in­sik­ter i Eli­ots liv och för­fat­tar­skap samt hans för­hål­lan­de till Emily Ha­le, som länge va­rit fö­re­mål för spe­ku­la­tio­ner.

– Det är kanske de­cen­ni­ets störs­ta lit­te­ra­tur­hän­del­se. Jag kän­ner in­te till nå­got som är mer ef­ter­läng­tat och be­ty­del­se­fullt, sä­ger TS Eli­ot-fors­ka­ren Ant­ho­ny Cu­da till ny­hets­by­rån AP.

Bre­ven som Ha­le skrev till Eli­ot lät för­fat­ta­ren sam­ti­digt brän­na, en­ligt bi­o­gra­fi­sk­ri­va­re.

Emily Ha­le och TS Eli­ot möt­tes för förs­ta gång­en 1912 i ame­ri­kans­ka Cam­bridge när Eli­ot stu­de­ra­de vid Har­vard. TS Eli­ot räk­nas som en av 1900-ta­lets mest in­fly­tel­se­ri­ka för­fat­ta­re. 1948 till­de­la­des han No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.