Hon är svens­kan bakom ”The wit­cher”

Göteborgs-Posten - - Kultur - Mi­ran­da Si­gan­der

Hen­ry Ca­vill har lagt un­dan ”Su­per­man”-dräk­ten och iklätt sig rol­len som monsterjä­ga­ren Ge­ralt i det sto­ra fan­ta­sye­po­set ”The wit­cher”. En av se­ri­ens re­gis­sö­rer är svens­ka Char­lot­te Bränd­ström.

– Det blir en myc­ket spek­ta­ku­lär show med star­ka käns­lor, sä­ger hon.

Gö­te­borgs­bör­di­ga Char­lot­te Bränd­ström har pre­cis av­slu­tat ett in­spel­nings­jobb i To­ron­to och är hemma i Pa­ris när TT når hen­ne på te­le­fon.

– Hen­ry Ca­vill var otro­ligt pro­fes­sio­nell, han var tvung­en att gå upp vid halv fy­ra på mor­go­nen för ma­ke­up, så han sov i trai­lern på in­spel­ning­en för att få så myc­ket sömn som möj­ligt. Han var lätt att pra­ta med och vil­le ab­so­lut gö­ra al­la si­na stunt själv, be­rät­tar re­gis­sö­ren som är född i Frank­ri­ke, upp­vux­en i Sve­ri­ge och nu­me­ra job­bar över he­la världen.

Hon har re­gis­se­rat två av de åt­ta av­snit­ten. De ba­se­ras på de pols­ka ro­ma­ner­na av Andrzej Sap­kowski – och allt­så in­te på de enormt po­pu­lä­ra da­tor­spe­len som ock­så byg­ger på be­rät­tel­ser­na. Re­dan fö­re pre­miä­ren är det klart att Net­flix sat­sar på yt­ter­li­ga­re en sä­song.

Hu­vud­per­son är Ge­ralt av Ri­via (Hen­ry Ca­vill), en monsterjä­ga­re som le­ver en­sam och för­sö­ker hit­ta sin plats i en mörk, ogäst­vän­lig värld. And­ra vik­ti­ga rol­ler är prin­ses­san Ci­ri (Freya Al­lan) och häx­an Yen­ne­fer (Anya Cha­lot­ra).

Se­ri­ens ska­pa­re är pro­du­cen­ten Lau­ren Sch­midt som ti­di­ga­re har job­bat med Net­flix-se­ri­er­na ”The um­brel­la ac­a­de­my” och ”Da­re­de­vil”. Hon kon­tak­ta­de Char­lot­te Bränd­ström ett halv­år in­nan in­spel­ning­en skul­le star­ta.

– Vi kom bra över­rens och hon var full av idéer. När jag se­dan kom in i job­bet skic­ka­des jag di­rekt till Ka­na­ri­eö­ar­na för att re­ka med de and­ra i tea­met. Se­dan fort­sat­te jag att re­ka i Bud­a­pest, det har va­rit jät­te­kul och jag har lärt mig mas­sor.

Char­lot­te Bränd­ström har re­gis­se­rat av­snitt fem och sex, som hand­lar myc­ket om roll­fi­gu­ren Yen­ni­fer.

– Hon kom­mer att bli helt otro­lig tror jag, hon är hur bra som helst. Till mi­na av­snitt blir det en helt ny värld, al­la av­snit­ten är li­te oli­ka varand­ra.

Fan­ta­sytren­den är stark just nu, hur tar man den vi­da­re för att det ska kän­nas fräscht?

– Var­je gång man gör nå­got nytt vill man ju att det ska kän­nas li­te an­norlun­da, hur man ska fil­ma ka­rak­tä­rer­na och gö­ra det vi­su­ellt spän­nan­de. Med fan­ta­sy be­hö­ver ju ing­et se li­ka­dant ut som nå­got man sett ti­di­ga­re, sä­ger Char­lot­te Bränd­ström och fort­sät­ter:

– Men det är ju sam­ma sak med säg, po­lis­se­ri­er. Jag har gjort bå­de ”Jo­han Falk” och ”Wal­lan­der” och de är ju väl­digt oli­ka varand­ra.

För­vänt­ning­ar­na är sto­ra på ”The wit­cher”, de som läst de sex böc­ker­na och in­te minst spe­lat spe­len har på för­hand eg­na upp­fatt­ning­ar om hur roll­fi­gu­rer­na bör se ut och age­ra.

– Det finns sä­kert folk som in­te kom­mer att hål­la med om vå­ra val, vi har al­la oli­ka smak. Men man tän­ker in­te så myc­ket på för­vänt­ning­ar­na, man tän­ker på att gö­ra job­bet så bra som möj­ligt. Det ska va­ra verk­li­ga käns­lor. Al­la su­per­hjäl­tar är ju som bäst när man kan kän­na igen sig i de­ras mänsk­lig­het.

Bild: Net­flix Press­bild

”Jag skul­le gär­na job­ba mer i Sve­ri­ge. Jag har någ­ra jobb fram­ö­ver för Net­flix, men se­dan vo­re det kul att kom­ma till­ba­ka”, sä­ger den svens­ka re­gis­sö­ren Char­lot­te Bränd­ström.

Bild: Ka­ta­lin Ver­mes

Svens­ka re­gis­sö­ren Char­lot­te Bränd­ström har re­gis­se­rat två av­snitt i den förs­ta sä­song­en av ”The wit­cher” med Hen­ry Ca­vill i hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.