Bor■emark gav bar■e■ e■ röst

Göteborgs-Posten - - Tv Guide - He­le­na Björkvall/TT

DO­KU­MEN­TÄR

Gul­lan – pi­a­nist pe­da­gog pi­on­jär SVT1 18.30

Gul­lan Bor­ne­mark har skri­vit runt 400 sång­er och är en pi­on­jär in­om svensk mu­sik. Vem kan in­te sjunga med i ”Sud­da sud­da” el­ler ”Min kä­ra lil­la pon­ny”?

Un­der 1960-ta­let led­de Gul­lan Bor­ne­mark barn­pro­gram, bland an­nat ”Tu­tiru­tan”. I do­ku­men­tä­ren ”Gul­lan – pi­a­nist pe­da­gog pi­on­jär” skild­rar fil­ma­ren Ma­lin Jacob­son Båth den nu­me­ra 92-åri­ga mu­si­ki­ko­nen.

– Hon är en per­son som många har en re­la­tion till ut­an att ve­ta rik­tigt vem hon är. Hon har ver­kat i det för­dol­da, hon ha­de ing­et be­hov av att sy­nas i tv, sä­ger Ma­lin Jacob­son Båth.

Men även om Bor­ne­mark in­te synts har hen­nes arv he­la ti­den fun­nits där. För­ra året fick hon sin förs­ta Gram­mis för sin barn­ski­va ”Mi­na fa­vo­ri­ter”.

– Det ty­pis­ka för hen­nes lå­tar är att de hand­lar om bar­nen själ­va, de fick en röst.

Foto: Staf­fan Löws­tedt/SvD/TT

G◆lla■ Bor■emark var väl­digt stor ◆■der 1960-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.