Jo­han Lin­dqvist:

Sam­ti­digt som kil­lar­na yr­va­ket in­ser de nya spel­reg­ler­na i ett sam­häl­le där pat­ri­ar­ka­tet mon­te­ras ned så gli­der tje­jer­na för­bi i yt­ter­fil.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jo­han Lin­dqvist jo­han.lin­[email protected]

För­skjut­ning­en sked­de re­dan un­der 2010-ta­let. Men det är un­der det kom­man­de år­tion­det som det verk­li­gen kom­mer att bli tyd­ligt att det är de unga kvin­nor­na som do­mi­ne­rar po­pu­lär­mu­si­ken.

Och det av un­ge­fär sam­ma an­led­ning­ar som att är det är de unga kvin­nor­na som kom­mer vin­na allt stör­re mark och makt även in­om po­li­ti­ken, nä­rings­li­vet, opi­ni­ons­bild­ning­en, me­di­er­na och ju­ri­di­ken. För att de gör job­bet på ett helt an­nat sätt än oss kil­lar och män.

Vi som än­da se­dan sko­lan vant oss vid att det mesta lö­ser sig ba­ra man har en skön at­ti­tyd och rätt kom­pi­sar bör ta­la om för vå­ra sö­ner att det där in­te fun­kar läng­re. Det kom­mer de om in­te an­nat snart upp­täc­ka på egen hand.

Sam­ti­digt som kil­lar­na yr­va­ket in­ser de nya spel­reg­ler­na i ett sam­häl­le där pat­ri­ar­ka­tet mon­te­ras ned så gli­der tje­jer­na för­bi i yt­ter­fil. De är näm­li­gen re­dan sli­pa­de i att de mås­te va­ra li­te bätt­re, li­te smar­ta­re, job­ba li­te hår­da­re och in­te minst ha en emo­tio­nell och em­pa­tisk kom­pe­tens för att ta sig fram­åt och upp­åt.

Och som med så myc­ket an­nat märks för­änd­ring­ar­na först och bäst in­om pop­mu­si­ken. Där har vi re­dan stjär­nor som Ro­byn, Tay­lor Swift, La­na Del Rey, Ari­a­na Gran­de och Bil­lie Ei­lish. Tje­jer som in­te har var­ken tid och lust att be om hjälp el­ler väg­vis­ning. De ba­ra kör. De är pop­mu­si­kens Gre­ta Thun­berg. Kol­la ba­ra på hur Ro­byn tog mak­ten över sin egen mu­sik och ut kom 2010-ta­lets bäs­ta poplåt – ”Dan­ci­ng on my own.”

En ter­ro­rist för­sök­te skräm­ma Ari­a­na Gran­de och hen­nes fans till tyst­nad i Man­ches­ter. Hon sva­ra­de med att snabbt ar­ran­ge­ra en gala som fi­ra­de mu­si­ken, kär­le­ken och so­li­da­ri­te­ten. Bil­lie Eil­lish klev rakt ut ur flick­rum­met och upp på de störs­ta sce­ner­na.

De här tje­jer­na är in­te läng­re någ­ra un­dan­tag. De är re­geln. De är den nya nor­men. Snart, kanske re­dan nu är snub­ben med gi­tarr el­ler grab­ben med de skry­ti­ga rim­men, de som har den störs­ta upp­förs­bac­ken på väg mot ge­nom­brott och lyss­na­re.

För det hand­lar ju in­te ba­ra om fram­å­tan­da och hårt ar­be­te. När pop­mu­si­ken ut­veck­las be­hövs det ock­så nya sor­ters be­rät­tel­ser. Och det är där den emo­tio­nel­la kom­pe­ten­sen kom­mer in. Allt fler un­der­sök­ning­ar vi­sar hur kil­lar in­te lä­ser, hur män har svårt att kny­ta star­ka vän­skaps­band med and­ra män och hur allt fler får allt svå­ra­re att ut­tryc­ka vad man kän­ner och vad man vill. De sak­nar språk. de har in­te rätt verk­tyg. Det är ett jät­te­pro­blem om det är så att väst­värl­dens män blir en­sam­ma, tys­ta, in­åt­vän­da. Kanske till och med ar­ga. Vi be­hö­ver hit­ta sätt att va­ra öpp­na och sår­ba­ra in­för oss själ­va och varand­ra.

Ett sätt är att lyss­na på mu­si­ken från kvinn­li­ga låt­skri­va­re och ar­tis­ter. När La­leh Pour­ka­rim träf­far en ny ar­tist som hon ska skri­va åt bör­jar de med att pra­ta käns­lor, livs­er­fa­ren­he­ter, sor­ger och gläd­jeäm­nen. Hon kan det, kla­rar så­da­na sam­tal. Först ef­ter det kom­mer sång­er­na. In­i­från och ut, med sub­stans.

Tit­ta på de bäs­ta plat­tor­na från för­ra året – al­la bär tex­ter som är så­väl po­e­tis­ka som per­son­li­ga. De kan va­ra sub­ti­la el­ler rakt på sak men de är på en helt an­nan ni­vå än vad vi sett hos de, i många fall svens­ka mäns, hitra­ke­ter från de se­nas­te fem­ton åren.

Rib­ban har höjts, kar­tan har ri­tats om och de är kvinn­li­ga låt­skri­va­re, ar­tis­ter och snart även pro­du­cen­ter som har kom­pas­sen.

När pop­mu­si­ken ut­veck­las be­hövs det ock­så nya sor­ters be­rät­tel­ser

Bild: TT/GP

Bil­lie Ei­lish, La­na Del Rey och Ro­byn har gått fö­re. Un­der 20-ta­let kom­mer mas­sor av nya, grym­ma, kvinn­li­ga ar­tis­ter föl­ja ef­ter, spår Jo­han Lin­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.