Fak­ta: En av 20 ele­ver

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Käl­la: Skol­ver­ket, SPSM

Fem pro­cent av ele­ver­na kan räk­nas som sär­skilt be­gå­va­de.

År 2010 för­tyd­li­ga­des skol­la­gen och där står nu att ele­ver som lätt når de kun­skaps­krav som minst ska upp­nås ska ges led­ning och sti­mu­lans för att kun­na nå läng­re i sin kun­skaps­ut­veck­ling.

Sär­be­gå­vad och sär­skilt be­gå­vad be­ty­der sam­ma sak. På Spe­ci­al­pe­da­go­gis­ka skol­myn­dig­he­ten an­vän­der man all­tid ”sär­skilt be­gå­vad” för tyd­lig­he­tens skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.