Fak­ta: Bomb­då­det un­der Boston Ma­rat­hon

Göteborgs-Posten - - Sport - Käl­lor: BBC, CNN

Strax in­nan kloc­kan 15.00 den 15 april 2013 de­to­ne­ra­de två bom­ber nä­ra mål­gång­en i Boston Ma­rat­hon, ett av värl­dens störs­ta lång­lopp.

Ex­plo­sio­ner­na äg­de bå­da rum in­om lop­pet av åt­ta till tolv se­kun­der och bom­ber­na var pla­ce­ra­de mel­lan 50 och 100 me­ter ifrån varand­ra. Bom­ber­na, som ha­de pla­ce­rats i tryck­ko­ka­re och lagts i ryggsäc­kar, in­ne­höll bland an­nat ett stor mängd spikar.

Tre per­so­ner om­kom i då­det och den in­ten­si­va jak­ten på gär­nings­män­nen star­ta­de ome­del­bart.

– Vi ta re­da på vem el­ler vil­ka som lig­ger bakom det här och vi kom­mer att ta re­da på var­för. Den in­di­vid el­ler grupp som bär an­svar kom­mer att kän­na på rätt­vi­sans ful­la kraft, sa USA:s pre­si­dent Ba­rack Oba­ma un­der en press­kon­fe­rens i Vi­ta hu­set ba­ra tim­mar ef­ter då­det.

Med hjälp av över­vak­nings­ka­me­ror iden­ti­fi­e­ra­de Boston­po­li­sen två gär­nings­män, Ta­mer­lan Tsar­nev och Dz­hok­har Tsar­nev, två brö­der från när­lig­gan­de Cam­bridge, Mas­sachu­setts med ur­sprung i Tjetje­ni­en.

Den först­nämn­de bro­dern dog på sjuk­hus ef­ter en eld­strid med po­li­sen vid uni­ver­si­te­tet MIT (Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy), där även en po­lis mis­te li­vet.

Dz­hok­har Tsar­nev lyc­ka­des fly men hit­ta­des så små­ning­om all­var­ligt ska­dad i en pri­vat­per­sons båt i stads­de­len Wa­ter­town.

Han greps och döm­des drygt två år se­na­re till dö­den. I dag sit­ter Tsar­nev på sä­ker­hets­fäng­el­set ADX i Co­lo­ra­do. I ok­to­ber över­kla­ga­de han sitt döds­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.