Zla­tan sä­ger sig va­ra klar för spel

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Si­mon Sjöstrand TT

”Nu är jag till­ba­ka och jag kom­mer att gö­ra allt jag kan för att hjäl­pa Mi­lan”, sa Zla­tan Ibra­hi­mo­vic när han i går gjor­de sin förs­ta press­kon­fe­rens på plats i Ita­li­en.

Un­der fre­dags­för­mid­da­gen höll Zla­tan Ibra­hi­mo­vic sin förs­ta press­kon­fe­rens se­dan an­koms­ten till Mi­lan – då be­rät­ta­de Zla­tan att han ald­rig vil­le bort från klub­ben för drygt åt­ta år se­dan. – Sist vil­le jag in­te läm­na, men jag tving­a­des bort av eko­no­mis­ka skäl. Om det va­rit upp till mig ha­de jag stan­nat, sä­ger Zla­tan Ibra­hi­mo­vic.

Den svens­ke fot­bolls­stjär­nan har in­te gjort en match se­dan hans för­ra klubb Los Ang­e­les Ga­laxy åk­te ur slut­spe­let i ame­ri­kans­ka MLS i slu­tet av ok­to­ber, nå­got han fick frå­gor om.

– Jag har ba­ra va­rit bor­ta i två må­na­der, sä­ger ”Ib­ra” och ler.

An­fal­la­ren har pe­kats ut som en fräl­sa­re i sup­por­ter­led och möt­tes av hund­ra­tals sup­port­rar som sjöng hans namn när han lan­da­de på flyg­plat­sen Li­na­te i Mi­lan på tors­da­gen.

Da­gen ef­ter möt­te han pres­sen för förs­ta gång­en.

En­ligt Af­ton­bla­det var ett 50-tal jour­na­lis­ter på plats för att lyss­na till an­fal­la­ren i Ca­sa Mi­lan, klub­bens kans­li­bygg­nad, och någ­ra av frå­gor­na hand­la­de för­stås om det som många und­rar:

Hur bra är ”Ib­ra” i dag?

– Det känns bra, jag har trä­nat myc­ket. Jag har in­te rört bol­len, men det är ing­et pro­blem. Jag är re­do att spe­la. Att va­ra 38 och skri­va på för Mi­lan... det är gans­ka unikt. Det vi­sar att jag fort­fa­ran­de har nå­got att ge, att de tror på mig. Jag är in­te här som nå­gon mas­kot som ska dan­sa runt, sä­ger svens­ken.

Kanske är han lös­ning­en på Mi­lans da­lan­de form­kur­va. Den ita­li­ens­ka stor­klub­ben har haft en tuff sä­song och lig­ger just nu el­va i ta­bel­len, 21 po­äng ef­ter se­ri­e­le­dan­de In­ter. Mi­lans sista match 2019 slu­ta­de med en stor­för­lust bor­ta mot Ata­lan­ta, 0–5.

– Jag fick många sam­tal ef­ter den mat­chen, sko­jar Ibra­hi­mo­vic.

Han me­nar att an­bu­den va­rit många.

– Ef­ter sista mat­chen med Ga­laxy ring­de Pa­o­lo (Mal­di­ni, sport­chef i Mi­lan) mig. Jag fick fler för­fråg­ning­ar (från oli­ka klub­bar) nu än när jag var 28 år. Jag le­ta­de ef­ter en ut­ma­ning som ger mig ad­re­na­lin. Det vik­ti­ga är att jag är här. Mi­lan är mitt hem. Jag äls­kar klub­ben och kom­mer att gö­ra allt för att hjäl­pa den. Mi­lan hjälp­te mig att få till­ba­ka spel­gläd­jen ef­ter ti­den i Bar­ce­lo­na.

Mi­lans näs­ta li­ga­match är hem­ma mot Al­bin Ek­dals Sampdo­ria på mån­dag.

Det är oklart om ”Ib­ra” kom­mer att spe­la mat­chen, men re­dan någ­ra tim­mar ef­ter press­kon­fe­ren­sen mat­cha­des han av trä­na­ren Ste­fa­no Pi­o­li i en 4–3–3-upp­ställ­ning i en trä­nings­match mot di­vi­sion fy­ra-la­get Rho­den­se.

Ibra­hi­mo­vic spe­la­de cen­tral an­fal­la­re med Su­so och Ha­kan Cal­ha­noglu på kan­ter­na. Mi­lan vann med 9–0 och Ibra­hi­mo­vic gjor­de 5–0-må­let strax fö­re pa­us, upp­ger Af­ton­bla­det.

Klart är att Ibra­hi­mo­vic kom­mer att bä­ra num­mer 21 på ryg­gen och att han stan­nar i Mi­lan åt­minsto­ne sä­song­en ut. Kon­trak­tet har en op­tion på yt­ter­li­ga­re ett år – frå­gan är om den ut­nytt­jas?

– Man vet ald­rig. När du har en bra re­la­tion med al­la är det en möj­lig­het. Jag för­sö­ker all­tid gö­ra mitt bäs­ta och om jag kan bi­dra ef­ter sex må­na­der kom­mer jag fort­sät­ta. Jag vill in­te stan­na ba­ra för att jag he­ter Ibra­hi­mo­vic.

Bild: Da­ni­e­le Ma­sco­lo

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic re­pre­sen­te­ra­de Mi­lan mel­lan 2010 och 2012. Nu är det dags igen. ”Jag är här på sam­ma vill­kor som al­la and­ra. Vad jag gjort ti­di­ga­re spe­lar ing­en roll”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.