Allt dy­ra­re att gö­ra rätt för sig i Gö­te­borg

Oav­sett hur man vill att kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska fi­nan­sie­ras bor­de al­la kun­na va­ra över­ens om att ett sy­stem som när­mast upp­munt­rar till tju­vå­kan­de in­te är det bäs­ta.

Göteborgs-Posten - - Ledare - Hå­kan Bo­st­röm

Från och med i mor­gon, sön­dag, kom­mer det kos­ta 30 kro­nor att ta bus­sen i Gö­te­borg, en­kel bil­jett. Det hand­lar om en mo­dest pris­höj­ning med två kro­nor. Men det är knap­past en pris­sätt­ning som mot­sva­rar en all­män upp­fatt­ning om skä­lig­het. Kanske för att det är up­pen­bart att kost­na­den för tjäns­ten är be­tyd­ligt läg­re än pri­set.

Att ta spår­vag­nen från Hi­sing­en till cent­rum och till­ba­ka nå­gon tim­me se­na­re in­ne­bär en ut­gift på 60 kro­nor. Det kan jäm­fö­ras med att det kos­tar 69 kro­nor att ta bus­sen de sex mi­len mel­lan Troll­hät­tan och Alingsås. Till skill­nad från spår­vagnstu­ren är pri­set på buss­re­san vad de fles­ta skul­le upp­fat­ta som en rim­lig ut­by­tes­re­la­tion. Att många än­då be­ta­lar 30 kro­nor för att ta spår­vag­nen i stäl­let för att gå är en sak. Oc­ker­pri­ser blir in­te nå­got an­nat för att de går att ta ut.

Nu är en­kel­bil­jet­ter främst nå­got som gör li­vet surt för tu­ris­ter och till­fäl­li­ga be­sö­ka­re – och in­te ett be­kym­mer för van­li­ga gö­te­bor­ga­re. Ett års­kort hos Väst­tra­fik in­ne­bär en kost­nad på i ge­nom­snitt en tju­ga om da­gen. Nå­got de fles­ta nog kan le­va med.

Men även pri­set på pe­ri­od­kor­ten kan dis­ku­te­ras. In­te minst mot bak­grund av fri­pas­sa­ge­rar­pro­ble­met. Gö­te­borgsal­li­an­sen be­slu­ta­de för ett år se­dan att ta bort den sub­ven­tion som skat­te­be­ta­lar­na lagt på kost­na­den. Det här kan man ha oli­ka åsik­ter om. Det är in­te en­bart en ide­o­lo­gisk frå­ga hur kol­lek­tiv­tra­fik ska fi­nan­sie­ras. Det be­ror även på om­stän­dig­he­ter­na. Li­te för­enk­lat kan man sä­ga att om al­la, el­ler i stort sett al­la, i en stad be­hö­ver an­vän­da kol­lek­tiv­tra­fi­ken så är ar­gu­men­ten för skat­te­fi­nan­sie­ring star­ka­re, ef­tersom kost­na­der­na för att mot­ver­ka fri­pas­sager­ar­be­te­en­de mins­kar ju läg­re pri­set är – vid helt skat­te­fi­nan­si­e­rad ”gra­tis” kol­lek­tiv­tra­fik är des­sa kost­na­der noll. Fri­pas­sager­ar­be­te­en­de är dess­utom en orätt­vi­sa mot dem som be­ta­lar. I lands­bygds­kom­mun där ba­ra ett få­tal kan ut­nytt­ja kol­lek­tiv­tra­fi­ken är ar­gu­men­ten för skat­te­sub­ven­tio­ne­ring myc­ket sva­ga­re. Huruvi­da skat­ten tas ut som en ob­li­ga­to­risk av­gift el­ler som an­del av in­koms­ten (van­lig kom­mu­nal­skatt) till­för för­stås en för­del­nings­po­li­tisk di­men­sion till frå­gan.

Den för­del­nings­po­li­tis­ka di­men­sio­nen kan dock, åt­minsto­ne i te­o­rin, skil­jas från fri­pas­sa­ge­rar­pro­ble­met. Fuskå­kan­det i Gö­te­borg be­räk­nas kos­ta minst 100 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen. En­ligt Väst­tra­fik är det näs­tan tio gång­er van­li­ga­re i sta­den än i öv­ri­ga re­gi­o­nen (SVT 1/2 2019). Ett skäl till det är sä­kert att re­san­det ser an­norlun­da ut i en stad än på lands­byg­den – många kor­ta re­sor i stäl­let för få långa. Men hur be­tal­ning­en går till spe­lar roll. På en lands­orts­buss mås­te al­la pas­sa­ge­ra­re pas­se­ra fö­ra­ren och vi­sa upp sin bil­jett. Det­sam­ma gäl­ler fak­tiskt i Stock­holms lo­kal­tra­fik. I Gö­te­borg sker ing­en så­dan kon­troll.

När det in­te ens är nöd­vän­digt att dra ett fy­siskt kort el­ler en te­le­fon mot en av­lä­sa­re finns ing­et som skil­jer ut fri­pas­sa­ge­ra­re. Ing­en kan va­ra rik­tigt sä­ker på att nå­gon an­nan be­ta­lat. Det hö­jer knap­past mo­ra­len.

Höga straffav­gif­ter och kon­trol­lan­ter i all ära. Gö­te­borgs stad skul­le kun­na fun­de­ra bre­da­re kring hur man or­ga­ni­se­rar sin kol­lek­tiv­tra­fik.

Det hö­jer knap­past mo­ra­len när ing­en kan va­ra rik­tigt sä­ker på att nå­gon an­nan be­ta­lat.

Bild: Mar­ga­re­ta Gustafs­son

Gör det enkla­re och bil­li­ga­re att va­ra en he­der­lig buss­pas­sa­ge­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.