Fler funk­tions­ned­sat­ta ele­ver får stu­di­e­stöd

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Allt fler hög­sko­le­och uni­ver­si­tet­s­e­le­ver med en funk­tions­ned­sätt­ning får stödin­sat­ser för att kla­ra si­na stu­di­er.

För två år se­dan fick näs­tan 1 600 ele­ver de­la på to­talt 5,5 mil­jo­ner kro­nor som be­ta­la­des ut från den Spe­ci­al­pe­da­go­gis­ka skol­myn­dig­he­ten (SPSM), vil­ket är 50 pro­cent fler än tre år ti­di­ga­re, rap­por­te­rar Ekot.

Stödin­sat­ser­na be­ta­las ut via myn­dig­he­ten till lan­dets lä­ro­sä­ten och kan ges i form av bland an­nat men­tors­stöd, det vill sä­ga hjälp med ex­em­pel­vis stu­di­e­tek­nik av en an­nan elev. Det kan ock­så an­vän­das för att hjäl­pa en elev med rö­rel­se­hin­der att för­flyt­ta sig i var­da­gen.

Skul­le an­ta­let ele­ver som ef­ter­frå­gar stö­det fort­sät­ta att öka ris­ke­rar var­je en­skild elev att få mind­re stöd, en­ligt Ma­ria Öst­man, en­hets­chef på SPSM.

– Här be­hövs det mer peng­ar. Vi ser den här tren­den och att kost­nads­täck­ning­en blir låg och vi har ett be­grän­sat an­slag. Vi kan ald­rig för­de­la mer bi­drag än så långt peng­ar­na räc­ker, sä­ger hon till Ekot. (TT)

Arkivbild: Ve­ro­ni­ca Jo­hans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.